Dienvidkurzemes novada teritorijas attīstības pamatā ir mijiedarbība starp sociālajiem, ekonomiskajiem un vides faktoriem. Novada attīstības galvenie virzieni ir iedzīvotāju labklājība, ekonomikas izaugsme un dabas resursu saglabāšana. Stratēģiskais mērķis ir sasniedzama un gudri pārvaldīta ekonomiski aktīva vide ilgtspējīgā dabas un cilvēku harmonijā Baltijas jūras piekrastē.

Attīstības un uzņēmējdarbības daļa īsteno izglītības, infrastruktūras, kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma, piekrastes un vides aizsardzības, veselības un sociālās palīdzības jomu projektus. Daļas speciālisti piedāvā arī priekšlikumus pašvaldības attīstības jautājumos, izstrādā attīstības programmu, veicina uzņēmēju un sabiedrības līdzdalības iesaisti dažādu attīstības jautāju risināšanā.

Dienvidkurzemes novada vērtības:

  • Kultūras mantojums un tradīcijas – senie etnogrāfiskie novadi.
  • Nozīmīgi vēsturiskie areāli, unikāli arhitektūras un mākslas pieminekļi.
  • Bagātīgi un augstas kvalitātes ūdens un zemes resursi.
  • Daudzveidīgas ainavas piekrastē un iekšzemē (kāpas, stāvkrasti, lagūnu ezeri, upju ielejas, senie ciemi u.c.).
  • Novadā vienīgā mazā zvejas un jahtu osta.
  • Atjaunojamie energoresursi – vējš, jūra, saule.