Atļaujas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai vai noņemšanai saskaņošana, ja nav nepieciešams būvprojekts:

Pakalpojuma īss apraksts:

Satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus (SOTL) uzstāda un noņem atbilstoši būvprojektam, bet, ja SOTL uzstādīšanai vai noņemšanai nav nepieciešams būvprojekts, īpašniekam vai citai fiziskai vai juridiskai personai, kurai attiecīgais ceļš vai teritorija nodota pārvaldījumā/pārziņā (ceļu/teritorijas pārvaldītājs) ir jāsaņem saskaņojums no Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvaldes atļaujai SOTL uzstādīšanai vai noņemšanai.

Pārējos gadījumos atļauju saskaņo ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Pakalpojuma saņēmējs:

Ceļa/teritorijas pārvaldītājs vai to pilnvarotās personas.

Pakalpojuma izpildes termiņš:

30 kalendārās dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas:

Iesniegums par atļaujas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai/noņemšanai saskaņošanu.

Pieprasīšanas kanāli:

E-pasts: komunala.parvalde@dkn.lv

Klātiene: Stacijas iela 3, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, tālrunis +371 26364011.

Darba laiks:

 • Pirmdiena  8.30-17.00;
 • Otrdiena  8.30-19.00;
 • Trešdiena  8.30-17.00;
 • Ceturtdiena  8.30-17.00;
 • Piektdiena  8.30-14.00.

Saņemšanas kanāli:

Elektroniski e-pastā vai e-adresē atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: Stacijas iela 3, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, tālrunis +371 26364011.

Darba laiks:

 • Pirmdiena  8.30-17.00
 • Otrdiena  8.30-19.00;
 • Trešdiena  8.30-17.00;
 • Ceturtdiena  8.30-17.00;
 • Piektdiena  8.30-14.00.

Jāiesniedz Dienvidkurzemes novada Komunālajai pārvaldei:

 • Iesniegums par atļaujas SOTL uzstādīšanai/noņemšanai saskaņošanu.
 • Tajā jāuzrāda visa iekšpagalma vai ceļa kopējā teritorija līdz piegulošajām ielām, plānotās teritorijas zemes robežas, esošie apgrūtinājumi, iebraucamo ceļu, to pieslēgumu ielām, gājēju celiņu, laukumu un zaļo zonu parametri un SOTL izvietojums.
 • SOTL jāatbilst Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” prasībām.

Ja īpašums pieder domājamās daļās daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopībai, tad jāiesniedz kopības lēmums/protokols, kurā vairāk nekā puse no visiem dzīvokļu īpašniekiem atbalsta shēmā paredzētās satiksmes organizācijas izmaiņas (Dzīvokļu īpašuma likuma 17. panta 71. daļa).

Pakalpojuma saņemšana:

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas tiek izsniegts saskaņojums vai atteikuma lēmums, ko izsniedz  atbilstoši pieprasīšanas veidam.

Atgādinājums:

Atļaujas SOTL uzstādīšanai/noņemšanai saskaņojums ir jāsaņem pirms satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas/noņemšanas!

Ceļa/teritorijas pārvaldītājs ir atbildīgs par SOTL savlaicīgu un noteiktajām prasībām atbilstošu uzstādīšanu un noņemšanu un pastāvīgu atrašanos lietošanas kārtībā!

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu:

 1. Ceļu satiksmes likuma 38.panta otrā daļa (spēkā no 01.01.2023.).
 2. Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” (spēkā no 11.10.2001.).

Pārsūdzības iespējas:

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada Komunālajā pārvaldē, iesniedzot iesniegumu Dienvidkurzemes novada Komunālajā pārvaldē Stacijas iela 3, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads.

Uzziņas par pakalpojumu:

Iestādē: Stacijas iela 3, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, tālrunis +371 26364011,

e-pasts: komunala.parvalde@dkn.lv.