Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests nodrošina novadā deklarētajiem iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, balstoties uz personas sociālās situācijas un vajadzību individuālu izvērtējumu.

  • Sociālais dienests var piešķirt maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, ja mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz 376 eiro vienai personai un 264 eiro par katru nākamo personu mājsaimniecībā.
  • Sociālais dienests var piešķirt trūcīgas mājsaimniecības statusu, ja mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz 313 eiro vienai personai un 290 eiro par katru nākamo personu mājsaimniecībā.

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības personām piešķir šādus sociālus pabalstus:

Pamata sociālās palīdzības pabalsti:

  • garantētā minimālā ienākuma pabalsts ir līdz 125 eiro uz vienu personu; līdz 87,50 par katru nākamo personu;
  • mājokļa pabalsts (individuāli izvērtējot materiālo stāvokli un komunālos izdevumus).

Pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai:

  • brīvpusdienas izglītojamajiem 1.–9.klase (maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības bērniem 100% atlaide);
  • vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē (maznodrošinātajiem 50 % atlaide, trūcīgajiem 100% atlaide);
  • pabalsts mācību piederumu iegādei 1.- 4.klasei (trūcīgas mājsaimniecības personām 25 eiro, maznodrošinātas – 20 eiro);
  • pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai segšanai līdz 150 eiro gadā (personām ar invaliditāti, nestrādājošām pensijas vecuma personām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss);
  • pabalsts personas dokumentu atjaunošana(nozaudēšanas gadījumā trūcīgas mājsaimniecības personām 100 % apmērā);
  • pabalsts krīzes situācijā (pēc individuālas izvērtēšanas, piem., ilgstošas ārstēšanās gadījumā, vētras vai ugunsgrēka postījuma rezultātā). 

Sociālais dienests

socialais.dienests [at] dkn.lv