2021. gada 27. janvārī, Dienvidkurzemes novada deputāti apstiprināja 2022. gada budžetu. Tas ir pirmais pēc administratīvi teritoriālās reformas, kas notika 2021. gada 1. jūlijā, tapušais budžets, kas sagatavots, domājot par vienmērīgu visa novada teritorijas attīstību, saglabājot esošo infrastruktūru un plānojot vienotu novada attīstību.

Dienvidkurzemes novada 2022. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 51 510 647 eiro. Pašvaldības pamatbudžeta kontu un kases atlikums uz gada sākumu bija 6 313 771 eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir 18 050 366 eiro. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze 3 268 303 eiro. Nenodokļu ieņēmumus 4 078 512 eiro apmērā veido ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma, valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas, naudas sodi un sankcijas, ieņēmumi no īpašuma iznomāšanas un pārdošanas un citi ieņēmumi.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 1 290 562 eiro apmērā veido ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu iestāžu ieņēmumi.

Valsts mērķdotācija pedagogu atlīdzībai un citas mērķdotācijas plānotas 12 276 473 eiro, ieņēmumi projektu realizācijai plānoti 2 714 101 eiro. No pašvaldības izlīdzināšanas fonda saņemsim 9 442 330 eiro. No citām pašvaldībām saņemtie transferti plānoti 390 000 eiro apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 59 130 914 eiro apmērā. No šīs summa visvairāk naudas paredzēts tādām sfērām kā izglītība 23 981 241 eiro (40%), teritoriju un mājokļu apsaimniekošana - 8 401 644 eiro (14%), ekonomiskā darbība - 7 454 768 eiro (13%). Vairāk informācijas skatīt pievienotajos grafiskajos pielikumos.

Novada attīstībā 2022. gadā plānots ieguldīt 8 424 753 eiro.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022. gada budžets izstrādāts atbilstoši likuma „Par budžetu un finanšu vadību”, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, likuma „Par pašvaldībām”, likuma „Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” un citu likumu un normatīvo aktu prasībām.

Budžets 2022

Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2022/3 “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2022.gada budžeta plānu”