Pārvaldes funkcijas un uzdevumi:

 • sniedz informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem; 
 • veic personas dzīvesvietas deklarēšanu visā Pašvaldības teritorijā; 
 • izsniedz izziņas atbilstoši pašvaldības un pārvaldes kompetencei un sniedz informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem; 
 • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem; 
 • nodrošina Pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā; 
 • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no fiziskām un juridiskām personām; 
 • nodrošina pieejamību informācijai par domes darbu; 
 • veic saimniecisko darbu vadību Pārvaldes teritorijā; 
 • sadarbībā ar Pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām organizē Pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu un būvju apsaimniekošanu; 
 • nodrošina Pārvaldes teritorijā esošo Pašvaldības ielu, ceļu un tiltu pārraudzību, izsniedzot attiecīgas smagās tehnikas īstermiņa pārvietošanās atļaujas un aizpildot normatīvajos aktos paredzētos žurnālus, kā arī realizē ar tiem saistītās infrastruktūras pārraudzību un nodrošina nepieciešamās dokumentācijas regulāru aktualizāciju un atbilstību normatīvo aktu prasībām; 
 • nodrošina skolēnu maršrutu un transporta plānošanu un organizēšanu (ja attiecināms); 
 • veic citas funkcijas un uzdevumus saskaņā ar domes lēmumiem un Pašvaldības iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem.