Nr.p.k. Izsoles datums Nekustamais īpašums

Kadastra apzīmējums

Sastāvs Platība Izsolītā nomas maksa, EUR (bez PVN) Izsoles uzvarētājs Piezīmes

1.

11.08.2022. ''Dzelzceļa stacija Vaiņode'', Brīvības iela 2A, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov. 6492 006 0959 001 002  Nedzīvojamās telpas uzņēmējdarbības attīstībai projekta “Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām” (Nr.3.3.1.0/18/I/008) ietvaros) 161,5 m2 0,33 EUR par  m2  SIA “Elira-K” reģ.nr. 42103082499  Noma
2.                 
3.