Komunālā pārvalde

komunala.parvalde [at] dkn.lv

Komunālās pārvaldes funkcijas ir nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu Dienvidkurzemes novada zaļo zonu (parku, skvēru, dabas objektu) sakoptību, publisko teritoriju apgaismojumu, ceļu apsaimniekošanu, pludmales zonas un ārtelpas elementu uzturēšanu, stihisko seku un avārijas situāciju operatīvu likvidēšanu, kā arī veic citus uzdevumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un domes lēmumiem vai rīkojumiem.

Komunālās pārvalde organizē algotos pagaidu sabiedriskos darbus un nodrošina darba vietas skolēnu vasaras nodarbinātībai Dienvidkurzemes novadā. Organizē kapsētu ierīkošanas, uzturēšanas un apsaimniekošanas darbus, uztur un aktualizē datus par pašvaldībā apbedītajām personām.