Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests nodrošina novadā deklarētajiem iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, balstoties uz personas sociālās situācijas un vajadzību individuālu izvērtējumu.

  • Sociālais dienests var piešķirt maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, ja mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz 411 eiro vienai personai un 288 eiro par katru nākamo personu mājsaimniecībā.
  • Sociālais dienests var piešķirt trūcīgas mājsaimniecības statusu, ja mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz 343 eiro vienai personai un 240 eiro par katru nākamo personu mājsaimniecībā.

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības personām piešķir šādus sociālos pabalstus:

Pamata sociālās palīdzības pabalsti:

  • garantētā minimālā ienākuma pabalsts ir līdz 137 eiro uz vienu personu; līdz 96 eiro par katru nākamo personu;
  • mājokļa pabalsts (individuāli izvērtējot materiālo stāvokli un komunālos izdevumus).

Pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai:

  • brīvpusdienas izglītojamajiem 1.–9. klase (maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības bērniem 100% atlaide);
  • vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē (maznodrošinātajiem 50 % atlaide, trūcīgajiem 100% atlaide);
  • pabalsts mācību piederumu iegādei 1.- 4. klasei (trūcīgas mājsaimniecības personām 25 eiro, maznodrošinātas – 20 eiro);
  • pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai segšanai līdz 150 eiro gadā (personām ar invaliditāti, nestrādājošām pensijas vecuma personām, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss);
  • pabalsts personas dokumentu atjaunošanai (nozaudēšanas gadījumā trūcīgas mājsaimniecības personām 100 % apmērā);
  • pabalsts krīzes situācijā (pēc individuālas izvērtēšanas, piem., ilgstošas ārstēšanās gadījumā, vētras vai ugunsgrēka postījuma rezultātā). 

Informācija aktualizēta 2024. gada janvārī.

Sociālais dienests

socialais.dienests [at] dkn.lv