Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests nodrošina novada deklarētiem iedzīvotājiem sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, balstoties uz klienta sociālās situācijas un vajadzību individuālu izvērtējumu.

 • Sociālais dienests var piešķirt maznodrošinātās mājsaimniecības statusu, ja mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz 327 eiro vienai personai un 229 eiro par katru nākamo personu mājsaimniecībā.
 • Sociālais dienests personai var piešķirt trūcīgās mājsaimniecības statusu, ja mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz 272 eiro vienai personai un 190 eiro par katru nākamo personu mājsaimniecībā.

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecības personām piešķir šādus sociālus pabalstus:

 • pamata sociālās palīdzības pabalsti;
 • garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts;
 • mājokļa pabalsts;
 • papildu sociālās palīdzības pabalsti;
 • pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai;
 • brīvpusdienas izglītojamajiem;
 • vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē;
 • pabalsts mācību piederumu iegādei;
 • pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai;
 • pabalsts personas dokumentu atjaunošanai;
 • pabalsts krīzes situācijā.

Sociālais dienests

socialais.dienests [at] dkn.lv