Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Atrasti 14 rezultāti

  Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Kliņķu līkums”, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6484 006 0043, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000569390, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

  Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 006 0043, 3,35 ha kopplatībā. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6484 006 0043 norādīta sekojoša eksplikācija: 3,3 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,05 ha zem ūdens.

  Īpašuma sākuma cena 15100,00 EUR, drošības nauda 1510,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, t.sk., PVN, izsoles solis – 1000,00 EUR.

  Izsoles datums - 2023. gada 17. oktobrī plkst.11.30.   

  Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 12. oktobrim plkst.17.00.

  Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads..

  Kategorija
  Atsavināšanas izsoles
  Statuss
  Izsludināta