Iekšējā audita nodaļa:

  • kontrolē pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm; 
  • pārbauda pašvaldības darbinieku un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;
  • kontrolē vai pašvaldības finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm;
  • veic uz risku novērtējumu balstītus iekšējos auditus, lai pārbaudītu pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas darbību;
  • veic iekšējo auditu ieteikumu ieviešanas uzraudzību;
  • nodrošina Latvijas Republikas Valsts kontroles revīziju, pašvaldības darbību kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu un ārējo auditoru ieteikumu ieviešanas uzraudzību pašvaldībā, uzturot ieteikumu datu bāzi, sistemātiski aktualizējot un papildinot to, pēc nepieciešamības sagatavojot apkopotu informāciju par ieteikumu izpildi.

Iekšējā audita nodaļas e - pasts: ian@dkn.lv 

Aigars Evardsons

Aigars Evardsons

Iekšējā audita nodaļas vadītājs
aigars.evardsons [at] dkn.lv