Interreg LV LT

2021.gada martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežas sadarbības programma 2014. – 2020.gadam) Vadošā iestāde un Kurzemes plānošanas reģions, kā projekta vadošais partneris noslēdza finansēšanas līgumu projektam Nr. LLI-449 „Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā”/ „Improving Governance and Management of Lakes in Kurzeme and North Lithuania” (Live Lake) īstenošanai.

Projekta īstenošanas laiks no 2021. gada 1. marta līdz 2023. gada 28. februārim.

Projekta mērķis - uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.

Projektā iesaistīti  vairāki partneri no Latvijas un Lietuvas - Kurzemes plānošanas reģions –vadošais partneris, Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Saldus novada pašvaldība, Talsu novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde, Biržu reģionālā parka direkcija un Žemaitijas nacionāla parka direkcija.

Projekta ietvaros, katrs no partneriem realizēs savas aktivitātes, par tām vairāk: https://www.kurzemesregions.lv/live-lake-projekta-apraksts/

Dienvidkurzemes novada pašvaldība projekta ietvaros:

  • Izstrādā Durbes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus. Projekta rezultātā uzlabosies ezeru apsaimniekošana un pārvaldība. Ekspluatācijas noteikumus konkrētam virszemes ūdens objektam izstrādā gadījumos, kuri noteikti normatīvajos aktos par meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību, ūdens resursu lietošanas atļauju, ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, kā arī vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos. Durbes ezers pieder pie šādiem ūdens objektiem.
  • Pārtīrīta Tebras upes „Dzirnavu dīķa” gultne izmantojot peldošu zemessūcēju. Veģetācijas periodā dīķis aizauga ar ūdensaugiem. Ūdensaugu atmirušo augu daļu trūdēšana nelabvēlīgi ietekmēja sugu daudzveidību. No Tebras upes augšteces straumes nestie sanesumi nogulsnējas dīķī. Nosēdumus veidojot 1,2 – 1,5 metrus biezs minerālgrunts sanesumu un dūņu sajaukums, kas būtiski pasliktināja ūdens kvalitāti dīķī. Strauji samazinājās zivju un citu sugu daudzveidība, kā arī īpašuma apsaimniekošanas iespējas. Dīķa augšdaļa no saliņām līdz gājēju tiltam ar ūdensaugiem aizauga pilnībā. Projekta rezultātā Tebras upes „Dzirnavu dīķis” atguva ūdens spoguļa virsmu, kā arī uzlabojās vides stāvoklis. Dīķis iztīrīts no nogulsnēm un atbrīvots no ūdensaugiem 3 ha platībā.

Kopējās projekta izmaksas ir 981 750 EUR, Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ir 834 490 EUR. Dienvidkurzemes novada pašvaldības kopējās attiecināmās izmaksas 164 147,64 EUR, t.sk. ERAF finansējums 85%,  10% pašvaldības līdzfinansējums un 5 % valsts budžeta līdzfinansējums).

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

Šī publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dienvidkurzemes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Saite uz  Programmas mājas lapu: www.latlit.eu.

Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu

 

Dienvidkurzemes novada pašvaldības

Attīstības un uzņēmējdarbības daļa

Projektu vadītājas:

Signe Rozenšteina;

Iveta Kļevcova