Projekta aktualitāte
Ieguldijums Tava nakotne

Dienvidkurzemes novada pedagogs karjeras konsultants: Monta Balode

Ir aizvadīts 2021./22. mācību gada 1.semestris. Ierobežojumi, kas saistīti ar epidēmiju, pedagoga karjeras konsultanta (PKK) darbu ierobežo, bet iepriekšējo gadu pieredze ļauj veikt produktīvu darbu karjeras atbalstam darbā ar skolēniem, pedagogiem un vecākiem. Arī šajā mācību gadā turpinās projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 7.-12. klašu skolēniem.

1.semestra laikā PKK darbs tika vērsts uz individuālo karjeras konsultāciju (IKK) nodrošināšanu gan klātienē izglītības iestādēs, gan attālināti, izmantojot sazināšanās platformas. Ir notikušas virknes grupu nodarbības, kurās gan pārrunātas karjeras iespējas dažādās nozarēs, gan veikta skolēnu personības izpēte karjeras izvēlei, gan apzināti tālākizglītības ceļi pēc 9. un 12.klases beigšanas.

Viens no PKK uzdevumiem ir sniegt informāciju par karjeras atbalsta aktualitātēm. Tāpēc 7.-12. klašu skolēniem regulāri tiek piedāvāti dažādi karjeras atbalsta pasākumi, kuru rīko gan tālākizglītības mācību iestādes, gan nozaru speciālisti, gan pašvaldības un biedrības, piemēram, “Jauniešu Ideju māja”, kura organizēja lekciju ciklu “Es un darbs” Dienvidkurzemes novada jauniešiem. Skolēniem tiešām tiek dotas plašas iespējas ieklausīties speciālistu un profesionāļu viedokļos, neatejot no savām viedierīcēm, tāpēc ir svarīgi tās izvērtēt un pielāgot savām interesēm. Izpētot sniegto informāciju, skolēni tiek mudināti uz pašvadītu karjeras vadības prasmju apguvi. PKK vienmēr ir gatavs sniegt atbildes uz skolēnu jautājumiem, ja tādi ir radušies, tādejādi veicinot savstarpējo dialogu arī elektroniskajā vidē.

Turpinās PKK darbs ar vecākiem, sniedzot informāciju e-klasē gan par video materiāliem un infogrammām, kuros tiek sniegts atbalsts vecākiem bērnu profesionālās izvēles gadījumos. Liels gandarījums ir tad, kad vecāki sniedz atgriezenisko saiti un ir izrādījuši interesi par sava bērna nākotnes profesionālajām gaitām. Šajā semestrī PKK ir konsultējis vecākus par viņu bērnu tālākizglītības izvēli pēc 9.klases. Ir notikušas tiešsaistes vecāku sapulces, kurās PKK pievērš uzmanību karjeras atbalsta aktualitātēm un sniedz ieteikumus vecākiem bērna karjeras veidošanas procesā.

Septembrī notika karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānošanas darbi, kā arī tika izstrādātas idejas par karjeras izglītības (KI) integrēšanu pilnveidotajā mācību saturā, sadarbojoties ar mācību jomu speciālistiem. Atkārtotas sadarbības rezultātā KI tika iekļauta mācību priekšmetā Dizains un tehnoloģijas Aizputes vidusskolas 11.a klasē, kur skolēnu veica vērtību ranžēšanu, tādējādi sekmējot izpratni par savām vērtībām un līdzekļiem, un to nozīmi mērķa sasniegšanā.

Oktobra mēnesis noritēja zem Karjeras nedēļas 2021 zīmes. No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notika Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru.

Karjeras nedēļas ietvaros Aizputes vidusskolas, Aizputes pagasta pamatskolas, Dzērves pamatskolas, Kalvenes pamatskolas un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem bija iespēja aktualizēt karjeras vadības jautājumus ne tikai izglītības iestādēs, bet arī ģimenēs. VIAA piedāvāja dažādām mērķauditorijām pielāgotus pasākumus, kuri tika integrēti mācību saturā. Karjeras nedēļas laikā 7.- 9. klašu skolēniem tika piedāvāts izglītojošs materiāls, kas rosināja izmēģināt radošu programmēšanu LearnIT ekspertu vadībā. 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” tās dalībnieki pārrunāja, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas. 12. oktobra jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalījās profesionāļi, kuri savu profesionālo aicinājumu ir atraduši IKT nozarē. Aizputes vidusskolā jauniešu diskusiju noklausījās klātienē 10.-12. klašu skolēni, bet citās izglītības iestādēs 7.-9. klašu skolēniem tā tika piedāvāta, pateicoties klašu audzinātāju iniciatīvai.

Izglītības iestādēs karjeras nedēļa tika aktualizēta gan mācību priekšmetu un klases stundās, gan tika īstenoti cita veida karjeras atbalsta pasākumi. Aizputes vidusskolas 9. un 12. klašu skolēniem tika nodrošināti semināri “Kura ir mana profesija?” un “Karjeras izglītība”, kuru vadīja LU Karjeras centra izaugsmes veicinātāja Dace Siliņa. Aizputes vidusskolas pirmsskolas un sākumskolas skolēniem IKT tēma tika aktualizēta robotikas nodarbībās, bet 10.a klases skolēniem, kuri ir izvēlējušies apgūt programmēšanas prasmes, attālināti tika uzaicināts viesis -  IT departamenta vadītājs Jānis Akmentiņš no Printful.

Novembrī tika noorganizēts tiešsaistes karjeras atbalsta pasākums “Izzini nozari un atrodi profesiju”, kura mērķis bija informēt 9.-12.klases jauniešus par karjeras iespējām militārajā dienestā un studiju iespējām LNAA. LNBS Rekrutēšanas un atlases vecākais speciālists kaprālis D.Meļihovs informēja par Nacionālo bruņoto spēku veidiem un vienībām, par profesijām armijā un militārām dienesta pakāpēm. Pasākuma laikā tika atbildēts uz jautājumiem, kāpēc izvēlēties dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos un kādas ir studiju iespējas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā.

1.semestris deva vispusīgu iespēju pedagogiem karjeras konsultantiem pilnveidot savu profesionālo kompetenci, piedaloties tiešsaistes semināros. Īpaši vēlos izcelt vebināru ciklu “Stunda nozarē”, kurā katru reizi tiek sniegta informācija par dažādu nozaru attīstību, nozares struktūrās iekļautajām profesijām un iespējām profesionāļu sagatavošanā. Semināros iegūtās zināšanas ir vērtīgas, un tās PKK pielieto darbā ar skolēniem karjeras nodarbībās un konsultācijās.                                                                                                                                 

Dienvidkurzemes novada pedagogs karjeras konsultants: Vija Jurjeva

Nīcas vidusskola, Sikšņu un Rucavas pamatskola turpina dalību Eiropas Savienības fonda programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

7.-12.klašu skolēniem tiek īstenots karjeras attīstības atbalsts – pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamiem, karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu. Pedagogs karjeras konsultants (PKK) sniedz atbalstu skolas administrācijai izglītojamo interešu, vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā.

Šis mācību semestris tāpat kā iepriekšējais mācību gads, saistībā ar Covid 19 ārkārtējo situāciju valstī, bijis pilns izaicinājumiem, pārsteigumiem un nepieciešamību apgūt jaunas prasmes. PKK darbs tiek plānots ļoti elastīgi, tas notiek gan klātienē, gan attālināti izmantojot tiešsaistes platformas Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, kurās notiek grupu nodarbības, individuālās konsultācijas, sapulces, profesionālās pilnveides kursi, supervīzijas, VIAA semināri, u.c.

Pirmā mācību semestra pasākumi un aktualitātes:

IEPAZĪSTAM KARJERAS IESPĒJAS NBS

Nīcas vidusskolā viesojās Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas centra virsleitnants Māris Otaņķis. Viņš iepazīstināja 10.-12.klases skolēnus ar Nacionālo bruņoto spēku darbību un karjeras iespējām NBS. Skolēniem bija iespēja uzzināt par militārās karjeras iespējām, prasībām, nepieciešamajām prasmēm un priekšrocībām. Tikšanās laikā bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus!

KARJERAS NEDĒĻA 2021

Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notia vairāki VIAA centrālie pasākumi:
- 11. oktobrī tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē - draugs vai svešinieks?” notika sarunas, kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes ikdienā, kā atbalstīt bērnus tādu nozaru iepazīšanā, kas pašiem vecākiem nav tuvas un pazīstamas.
- 12. oktobrī jauniešu diskusijā “Iedvesmas stāsti - kā es nokļuvu IKT nozarē?” pieredzes stāstos dalījās profesionāļi, kuri darbojas IKT nozarē.
- Paralēli tam visu Karjeras nedēļu skolotājiem bija pieejams izglītojošs materiāls 7.– 9. klasēm, kas rosināja izmēģināt radošu programmēšanu LearnIT ekspertu vadībā.
- No 14. līdz 15. oktobrim vidusskolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem bija iespēja izmēģināt savus spēkus hakatonā, meklējot atbildes un piedāvājot risinājumus, kā ar mūsdienu tehnoloģiju sniegtajām iespējām palīdzēt jauniešiem efektīvi risināt dažādus karjeras jautājumus.

SEMINĀRS VECĀKIEM:"PALĪDZI SAVAM PUSAUDZIM PIEŅEMT PAREIZOS LĒMUMUS!"

Vecāki tika aicināti uz virtuālo semināru, kuru organizēja PIKC “Liepājas Valsts tehnikuma” karjeras konsultantes Inta un Maija, sarunā ar pusaudžu resursa centra vadītāju, mentori Ingu Laugali! Diskusija un sarunas par pusaudžu audzināšanu, atbalstu un mācīšanos!
Saruna notika 8. novembrī MS Teams platformā.

KĀ BŪT PRODUKTĪVAM ONLINE LAIKMETĀ?

Nīcas vidusskolas 11. un 12. klases skolēniem 4. novebrī notika karjeras tiešsaistes vebinārs, sadarbībā ar Viļņas  Menedžmenta un Ekonomikas universitātes ISM lektori Santu. Vebinārā tika diskutēts par online laikmetu, lielo informācijas apjomu, to kā tas viss ietekmē mūsu pašapziņu, nosaka laika plānošanu un sevis motivēšanu. Skolēni dalījās pieredzē, ko un kā viņi dara, lai motivētu sevi un saglabātu produktivitāti šajā "virtuālās pasaules" laikmetā.

Galvenās vebināra atziņas:
- neuzlikt sev pārāk augstas prasības
- izvirzīt sev izmērāmus mērķus
- pārvērtēt savas spējas un iespējas
- sevis disciplinēšana, laika plānošana
- lai motivētu sevi izpildīt pienākumus, uzdevumus, mācības, vienkārši vajag SĀKT (enerģijas izkustināšana)
- atrast laiku sev iemīļotām nodarbēm (fiziskās aktivitātes, sarunas ar saviem mīļajiem, mūzika, meditēšana, pateicības katrai dienai, u.c.)

KARJERAS NODARBĪBA „LAIKA PLĀNOŠANA UN TĀ NOZĪME KARJERAS LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ”

Nīcas vsk. 9.klases skolniekiem notika karjeras konsultantes vadītas nodarbības. Grupas nodarbības mērķis bija rosināt skolēnus domāt par savas dzīves mērķiem, prioritātēm, to plānošanu un karjeras attīstību. Skolēni tika iepazīstināti ar dažādām laika plānošanas metodēm (pomodoro jeb tomāta metode, 1-3-5 metode un 90/90/1 metode) metožu paņēmieniem, sevis motivēšanu un mērķu formulēšanu.

Galvenās nodarbības atziņas, ka:

-       Mērķi jāsasaista ar savas dzīves vērtībām un interesēm.

-       Plānošana cieši saistīta ar katra pašmotivāciju.

-       Ja nav mērķu, nezinām uz kurieni mums jāvirzās, līdz ar to arī plānošana nepadodās.

KARJERAS NODARBĪBA " KĀ GATAVOTIES DARBA INTERVIJAI?

Nīcas vsk. 10. - 12. kl. skolniekiem notika Zoom tiešsaistes karjeras nodarbība ar Start Strong uzņēmēju un lektoru A. Arhomkinu: „Kā gatavoties darba intervijai?”

Nodarbības laikā tika diskutēts par to, ko no manis sagaida darba devējs darba intervijā? Kā izmantot un attīstīt superspējas? Tika noskaidrots par ko runāt un par ko labāk klusēt. Kā uzsvērt savas stiprās puses un ko teikt par vājām pusēm. Kā būt atšķirīgam un atmiņā paliekošam. Jaunieši iejutās gan darba devēja, gan darba meklētāja lomās, gūstot izpratni par darba interviju un tās dažādām niansēm.

IEPAZĪSTAM MEDICĪNAS JOMU

Nīcas vsk. 10. un 11.kl. jaunietēm, kurām ir interese par medicīnas nozari,  25.novembrī bija iespēja virtuāli tikties ar RSU Sarkanā Krusta studiju nodaļas vadītāju Lieni Veitneri, lai iepazītu medicīnas koledžu, tās piedāvātās karjeras iespējas, darba specifiku un nepieciešamās prasmes.
Koledžas misija ir sagatavot augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes jomā, lai studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmes būtu atbilstošas ES prasībām un Sarkanā Krusta pamatprincipiem, kā arī tās veidotu stabilu pamatu mūžizglītībai un attīstītu pētniecisko darbību.
Interesenti tika iepazīstināti ar pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iespējām. Ļoti interesanta tiešsaistes nodarbība ar dažādiem piemēriem un pieredzes stāstiem no dzīves, kuru lieliski papildināja prezentācija par katru medicīnas nozares jomu.

JAUNIEŠI IEPAZĪST AUGSTSKOLU ISEBA"

Nīcas vsk. 11.un 12.klases jauniešiem notika vieslekcijas, kuru laikā bija iespēja iepazīties ar RISEBA piedāvājumiem, iespējām, uzzināt studiju ilgumu, izmaksas, apgūstamās specialitātes un dažādas būtiskas nianses. RISEBA - "Vieta, kur bizness tiekas ar mākslu." Sauklis pasvītro pilnajā nosaukumā "Biznesa mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA" iekļauto vēstījumu, kā arī atbilst augstskolas piedāvātajām studiju programmām, kurās ir gan biznesa profila programmas, gan mākslas specialitātes programmas. Augstskola nodrošina daudzveidīgu un iekļaujošu multikulturālu vidi, piedāvājot dažādas studiju programmas, mācību formātus un studiju valodas.

NODARBĪBA "MANA KARJERA UN PROFESIJU DAUDZVEIDĪBA"
Sikšņu pamatskolas 7.kl.skolniekiem notika karjeras konsultantes vadīta nodarbība - „Mana karjera un profesiju daudzveidība”. Nodarbības mērķis bija mudināt skolēnus domāt par savu sapņu jeb nākotnes profesiju un ar spēles „Mēmais šovs” metodi, iepazīt profesiju daudzveidību. Nodarbībā skolēniem bija iespēja darboties komandās, atrast konkrētai profesijas attēlu kartītei atbilstošu profesijas nosaukumu, iepazīt dažādas profesijas, domāt par šajā profesijā nepieciešamām prasmēm, darba apstākļiem, vizuālo tēlu, u.c.

NODARBĪBA "SEVIS IZZINĀŠANA"

Karjeras konsultantes vadīta nodarbība Sikšņu pamatskolas 8.kl.sk.: „Sevis izzināšana”. Karjeras nodarbības laikā skolēni tika aicināti domāt par savām interesēm, spējām, prasmēm. Kopīgi tika diskutēts par prasmi noteikt savas stiprās un vājās puses, kā tās pilnveidot, balstoties uz metodi – gribu, varu, vajag. Skolēni uzzināja kādas ir pieprasītākās prasmes darba tirgū. Bija iespēja padomāt par to, kas ir tavs burkāns? Kāds ir tavs dzīves mērķis un motivācija to sasniegt.

Nīcas vsk. mājaslapā ir izveidota atsevišķa sadaļa „Karjeras izglītība”, kurā regulāri tiek ievietota informācija par karjeru, karjeras pasākumiem, dažādas interneta vietnes, kurās jauniešiem, vecākiem un citiem interesentiem rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, labāk izzināt un iepazīt sevi. Lai sniegtu atbalstu skolniekiem, palīdzētu apzināt viņiem savas stiprās un vājās puses, pieņemt karjeras lēmumus, tiek piedāvātas gan individuālās, gan grupu konsultācijas. Grupu konsultācijas tiek plānotas atbilstoši skolēnu vecumam, balstoties uz karjeras izglītības programmu un klases audzināšanas stundu plānu. Nodarbībās skolēni iepazīst sevi, savas intereses, iepazīst darba pasauli, dažādas profesijas, izglītības iespējas, tiek diskutēts par karjeras vadības prasmju nepieciešamību u.c. skolēniem aktuālām tēmām. PKK regulāri sadarbojas ar klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem, vecākiem un skolu administrāciju. Veido sadarbību ar uzņēmējiem, absolventiem, augstskolām, tehnikumiem, nevalstiskajām organizācijām, u.c. plānojot nodarbības un tikšanās ar dažādiem profesionāļiem.

Dienvidkurzemes novada pedagogs karjeras konsultants: Zaiga Štēra

Lai nodrošinātu kvalitatīvu karjeras attīstības atbalstu astoņpadsmit 7.-12. Klašu skolēnu komplektiem abās izglītības realizācijas vietās gan Grobiņā, gan Kapsēdē, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā (turpmāk – ZMGv) šajā mācību gadā darbojas divas pedagoģes karjeras konsultantes – Zaiga Štēra un Viola Grīnbarte.

Mācību gada sākumā jaunieši tika uzrunāti: ar kādu profesionālo jomu viņi vēlētos saistīt savu nākotni un kāda veida atbalstu karjeras lēmuma pieņemšanā viņi vēlētos saņemt? Izrādījās, ka mūsu skolēniem svarīgas šķiet tikšanās ar jomu profesionāļiem, pašizpētes testu veikšana, izglītības iespēju apzināšana un ēnošanas iespēju mērķtiecīga izvēle. Ņemot vērā viņu vajadzības, tika plānots pedagogu karjeras konsultantu darbs izglītības iestādē.

Atskatoties uz aizvadīto periodu ir redzams, ka darbs ir bijis spraigs un interesants. Tiekoties ar klasēm klātienē, ir novadītas 36 grupu nodarbības, rosinot jauniešus savas personības pašizpētei, savu sapņu un mērķu apzināšanai. Skolēni ir mudināti domāt par karjeras plānošanu, ņemot vērā personības tipu un temperamentu, kā arī aicināti ielūkoties profesiju pasaulē informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Ikviens no jauniešiem nākotnē vēlas darīt to, kas padodas vislabāk, kas aizrauj un dara laimīgu, tāpēc notikušajās individuālajās konsultācijās kopīgi ir meklēts ceļš, kur mācīties, lai apgūtu izvēlēto profesiju, rastas atbildes uz jautājumiem, kāsavasinteresessasaistītarkonkrētuprofesiju un kur šobrīd rast motivāciju ceļā uz nosprausto mērķi.

Aizstājot mācību priekšmetu pedagogus slimības laikā, mums tiek dota iespēja karjeras izglītību integrēt mācību saturā. Lai arī tā neatbilst “tradicionālajiem “ mācību priekšmetiem, skolēnu karjeras vadības prasmju pārvaldīšanu var attīstīt, to iekļaujot skolas izglītības programmas tematiskajās jomās.

Ir gandarījums saņemt skolēnu aptaujas rezultātus semestra noslēgumā, jo 88 % jauniešu atzīst, ka novadītās nodarbības ir bijušas vērtīgas un viņiem noderīgas.

Pielāgojoties pasaules situācijas izaicinājumam un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus, ir ticis organizēts darbs ar dažādām mērķa grupām arī attālināti. Tiešsaistē ir apmeklētas vecāku sapulces, iepazīstinot ar izglītības iestādes piedāvātajām iespējām karjeras attīstības atbalsta jomā un aicinot vecākus kļūt par atbalstu saviem bērniem laikā, kad viņi izdara savas nākotnes izvēles.

Tāpat tiešsaistē ir organizēti vairāki karjeras pasākumi, piedāvājot tikties ar uzaicinātiem viesiem un strādājot ar interesentu grupu no dažādiem “klašu burbuļiem”.

Sadarbojoties ar klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, izglītības iestādē ir noorganizēti izglītojoši karjeras pasākumi Karjeras nedēļas “IKT Tavai karjerai” ietvaros, ko ik gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Savukārt patriotu mēnesī tiešsaistē tika organizēts "Militārās karjeras" pasākums, kura mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar profesionālajiem izaicinājumiem, dienot Nacionālajos bruņotajos spēkos un Zemessardzē.Uz sarunu bija aicināti NBS komandleitnants Valdis Andersons un Zemessardzes 44.kājnieku bataljona kaprāle Inita Kirše. Viņi sniedza jauniešiem informāciju par to, kā paši bija nonākuši līdz savam karjeras lēmumam, kādas personības īpašības nepieciešamas karavīram, kādas ir izaugsmes iespējas, darba vide un sociālās garantijas šo profesiju pārstāvjiem, kurās mācību iestādēs sagatavo profesionāļus dienestam; kuri mācību priekšmeti skolā jāmācās padziļināti un kādi iestājpārbaudījumi ir jākārto, stājoties dienestā.

Decembrī, pateicoties projekta iespējām, tikaorganizētstiešsaistespasākumsvecākiem. Vakara sarunā ar personības un karjeras attīstības treneri, programmas “Start Strong” dibinātājuAndri Arhomkinu dalībnieki uzzinājavērtīgasatziņasseminārā “Kārunātarjaunieti par karjeru?” Draudzīga tērzēšana ieilga vēl pēc lektora uzstāšanās, atbildot uz vecāku uzdotajiem jautājumiem.

Šobrīd skolēni ir atgriezušies skolā, lai turpinātu mācības, savukārt mēs - karjeras konsultantes - sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem, turpinām izstrādāt nodarbību plānus, lai karjera izglītības saturu integrētu īstenoto izglītības programmu saturā. Mūsu uzdevums ir palīdzēt skolēniem izskaidrot, ka jebkurā mācību stundā viņi attīsta dažādām profesijām noderīgas prasmes, tai skaitā nozīmīgas cilvēka rakstura īpašības. Jauniešiem ir jāapzinās, ka izglītība ir viņu nākotnes pamats!

Harrieta Tabmena, ievērojama amerikāniete, reiz sacījusi “Katrs lielais sapnis sākas ar sapņotāju. Vienmēr atceries, ka tevī IR spēks, pacietība un kaisme aizsniegt zvaigznes, lai mainītu pasauli.”

Dienvidkurzemes novada pedagogs karjeras konsultants: Māra Tamuža

2021./2022. m .g. Priekules vidusskolā, Kalētu mākslas un mūzikas pamatskolā un Kronvaldu Ata Krotes pamatskolā ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darbība notika, ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī (arī šogad pasākumi notiek attālināti un tiešraidēs, tos var vērot arī ierakstā).

Septembra sākumā Priekules vidusskolas skolēnu aktīvs, mācoties JSPA projekta “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai” mācību nometnē, apguva  zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, skolēnu līdzpārvaldes darba aktivizēšanu, iniciatīvas attīstīšanu. Darbojoties projekta aktivitātēs, jaunieši mācījās arī pašvaldības prasmes – uzņemties atbildību, pašiniciatīvu, neatlaidību, laika plānošanu un komandas darbu – sadarbošanos, pārliecināšanu, prasmi vadīt diskusiju, kā arī visa savstarpējās atkarības apzināšanos.  Projekta  noslēguma nodarbībā notika jauniešu zināšanu un prasmju, attieksmju veidošanas izvērtējums, sagatavotība turpmākajām mācībām un darba tirgum.

AS “Latvijas valsts meži” rīkotajā Mežu ekspedīcijā, kuru vadīja pieredzējuši speciālisti, Priekules vidusskolas 6. klases skolēni apguva zināšanas, kuras izmantojamas ikdienas dzīvē – mācījās noteikt koku vecumu, mērīt koku augstumu, noteikt koku daudzumu noteiktā platībā.

Kronvaldu Ata Krotes pamatskolas 8. klase, piedaloties tiešsaistes seminārā "Jauno uzņēmēju skola2021" klausījās SMU programmas dalībnieku un JA Latvia pārstāvju pieredzi par iespēju uzsākt uzņēmējdarbību jau skolas laikā, bet Priekules vidusskolas 8. klases skolēni JA Latvia online simulācijas spēlē TITAN mācījās ekonomikas un biznesa vadības teoriju un tās pielietojumu praksē. Ikgadējā “Karjeras nedēļa 2021” ar saukli  “IKT tavai karjerai!” notika tiešsaistē un bija veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, lai apzinātos to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē.

Pirms VIAA piedāvātajiem pasākumiem tiešsaistē un ierakstos Kronvaldu Ata Krotes pamatskolas 7. – 9. klašu skolēni mācību ekskursijā SIA “Daiļrade” Vaiņodes ražotnē iepazinās ar IKT izmantošanu mēbeļu ražošanā.  Priekules vidusskolas 7., 9.a un 10. – 12.klases jauniešiem bija iespēja klātienē klausīties neikdienišķas profesijas - polārpētnieka – Jāņa Karuša iedvesmas stāstu par profesijas izvēli, IT pielietojumu zinātniskajā darbībā Arktikā un Antarktīdā.

Organizējot Skolotāju dienas svētkus, Priekules vidusskolas 9. – 12. klašu skolēnu aktīvs mācījās mērķtiecīgi plānot dienas notikumus, praktiski iepazina skolotāja profesijā nepieciešamās īpašības un skolotāja ikdienas darbu.

“Labo darbu” nedēļā, veicot rudens darbus  savā pagalmā, skolas apkārtnē, pagastā/pilsētā, skolēni izvērtēja savu pilsonisko atbildību, piederību savai pilsētai.

Karjeras nedēļā plānotās nodarbības (Kalētu pamatskolas 7. – 9. klašu skolēnu mācību ekskursija SIA “Daiļrade” Vaiņodes ražotnē – IKT  izmantošana mēbeļu ražošanā, nodarbība par IKT zināšanām un prasmēm, strādājot ar meža mašīnu “Harvester” (Z/s “Saldenieki” meža mašīnu operators Modris Krūza), dronu pilota (Mārtiņš Zālītis) demonstrējums un saruna ar Priekules vidusskolas, Kronvaldu Ata Krotes pamatskolas 7. – 8. klašu skolēniem par dronu pilotāžu un IKT risinājumiem), kā arī karjeras stundas, uzaicinot skolas absolventus iepazīstināt ar savu “ceļu” uz tālākizglītību, profesiju un darbu, notiks, tiklīdz to atļaus epidemioloģiskā situācija valstī.

Valsts svētku nedēļā “Es esmu Latvija” skolēni apzinājās savu pilsonisko atbildību, piederību savai valstij, izzināja Latvijas valsts tapšanas vēsturi, sava novada izcilās personības, izzināja vecāku, skolas absolventu, valsts Iekšlietu ministrijas dažādu nozaru darbinieku profesijas.

 Skolēnu karjeras izglītības integrāciju mācību saturā nodrošināja gan mācību priekšmetu skolotāji sava mācību priekšmeta stundās, gan klases audzinātāji klases stundās un nodarbībās.

 Priekules vidusskolas 7. – 12. klašu, Kalētu mākslas un mūzikas pamatskolas 7. – 9. klašu, Kronvaldu Ata Krotes pamatskolas 7. – 9. klašu skolēni, apgūstot šogad abonētās karjeras izglītības mācību platformas “Profolio” iespējas, var izpildīt karjeras testus, kas palīdz noskaidrot intereses, prasmes un piemērotās profesijas, izveidot savu CV, motivācijas vēstuli, pašvērtējumu (ir iespēja “darījumu” dokumentus papildināt un rediģēt, lai konkrētā gadījumā varētu praktiski pielietot).

''Lekciju ciklā - darbs un karjera", ko tiešsaistē organizēja Aizputes jauniešu “Ideju Mājas” vadītāja Ance Tīmane, 8 nodarbībās (oktobrī – decembrī) 7. – 12. klases jauniešiem tika piedāvāta  iespēja uzzināt aktuālāko informāciju par karjeru un tās izvēli, mērķiem un stresa noturību, par darba iespējām un faktoriem, kas jāņem vērā, stājoties darba attiecībās.

Kronvaldu Ata Krotes pamatskolas skolēni, kuri apgūst līderu programmu “Starts”, AS “Rīgas Dzirnavnieks” nodarbībā uzzināja par uzņēmuma darbību un piedāvāto produkciju, bet mazpulcēni Latvijas mazpulku apmācībās apguva fotografēšanas “knifiņus”.

Veiksmīga karjera ir saistīta ar cilvēka personības faktoriem ne mazāk kā ar izglītību, tāpēc klases stundās jaunieši, lai apzinātu savas stiprās un vājās puses, veica pašizpēti – “Ko es varu, ko nevaru kontrolēt” (Priekules vidusskolas 7. klase),  “Manas dzīves mērķi” (Kalētu mākslas un mūzikas skolas 8. klase), “Kas ar mani notiek?” (Kalētu mākslas un mūzikas skolas 7. klase), “Savas izaugsmes izvērtējums” (Kalētu mākslas un mūzikas pamatskolas 9. klase).

Viens no interesantākajiem veidiem, kā izzināt sevi un līdz ar to veicināt apzinātu profesijas izvēli, ir dažādi testi – “Kā sasniegt mērķi” (Priekules vidusskolas 9.b klase), “Manas intereses” (Priekules vidusskolas 9.a klase), “Karjeras izvēles” tests (Priekules vidusskolas 12. klase).

Diskusijās (sarunās), kas jādara, lai izvēlētos tālāko izglītības un karjeras ceļu, noskaidroja Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas 9. klase, kā pilnveidot savu personību – kā apzināties savus mērķus, iespējas, izaicinājumus un atrast vaļaspriekus -  Priekules vidusskolas 7. klase, par  pilsonisko apziņu  “Mana līdzdalība vides saglabāšanā” diskutēja Priekules vidusskolas 11. klase, bet “Attiecības ar vienaudžiem”  apsprieda Kronvaldu Ata Krotes pamatskolas 7. klases skolēni.

Skolēnu vecāki tika aicināti piedalīties VIAA rīkotajā tiešsaistes diskusijā vecākiem “Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks?”, vecāki par pusaudža karjeras vadības prasmēm  varēja noskaidrot tiešsaistes seminārā  “Palīdzi savam pusaudzim pieņemt pareizos lēmumus” (LVT pusaudžu resursa centra vadītāja Inga Laugale), tiešsaistes vebinārā "Bērna pašmotivācija ceļā uz viņa mērķi" (NVO Izaugsmes vieta darītājiem).

PKK izmantoja tālākizglītības digitālās iespējas - mācību gada aktualitātes noskaidroja ievadsemināros “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2021./2022. m. g.” un ''Aktualitātes projektā un metodiskais darbs karjeras atbalstā”, piedalījās ikgadējā nacionālajā konferencē “Pedagoga karjeras konsultanta resursi pašefektivitātes veicināšanai”, supervīzijas 1. nodarbībā, mācījās  profesionālās pilnveides vebināros "Kompetenču pieeja karjeras izglītības apguvē pedagoģiskā procesa ietvaros" un “Digitālo rīku izmantošana skolēnu radošuma veicināšanā”, kā arī  vebinārā “Dzīves/ darba līdzsvars un dzīvesspēks – kur to šobrīd ņemt?”

Informācija par piedāvājumiem un iespējām  karjeras izglītībā skolēniem, klašu audzinātājiem un vecākiem  tiek publicēta skolu e-klases žurnālos.

Karjeras izglītība

Karjeras izglītība

 

Karjeras izglītība

Ar papildus informāciju par projektu iespējams iepazīties izglītības iestāžu mājas lapās:

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola https://grobinasskola.lv/kategorija/karjeras-atbalsts
Kalvenes pamatskola https://www.aizputesnovads.lv/izglitiba/projekti/projekts-nr-8-3-5-0-16-i-001
Dzērves pamatskola https://www.dzervespsk.lv/index.php/ct-menu-item-3/karjeras-atbalsts
Aizputes pamatskola https://www.aizputespsk.lv/index.php/lv/ct-menu-item-3/karjeras-atbalsts/karjeras-atbalsts-7-9-klases
Aizputes vidusskola https://www.aizpute.edu.lv/index1/Projekti
Māteru Jura Kazdangas pamatskola https://www.aizputesnovads.lv/izglitiba/projekti/projekts-nr-8-3-5-0-16-i-001
Nīcas vidusskola https://vidusskola.nica.lv/lv/karjeras-izglitibas-pasakumi-un-aktualitates/

Rucavas pamatskola,

Sikšņu pamatskola

https://rucava.edu.lv/projekti/karjeras-atbalsts

Priekules vidusskola,

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola,

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

http://www.priekulesnovads.lv/notikumi-izglitiba/ESF-projekta-Karjeras-atbalsts-visparejas-un-profesionalas-izglitibas-iestades-aktualitates-20212022macibu-gada-1semestri
Vaiņodes vidusskola http://www.vainode.lv/esf-projekts-karjeras-atbalsts-visparejas-un-profesionalas-izglitibas-iestades/