Projekta aktualitāte Karjeras atbalsts
Projekts
Logo

Dienvidkurzemes novada pedagogs karjeras konsultants: Monta Balode

Aizvadīts 2021./22. mācību gada 2.semestris, tikko uzsācies jaunais 2022./23. mācību gads. Arī 2021./22. mācību gadā un vasaras periodā turpinājās projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 7.-12. klašu skolēniem. Aizvadot mācību gadu, pedagogi karjeras konsultanti (PKK) atskatās uz padarīto un ieguldīto, kā arī plāno nākamā mācība gada karjeras attīstības atbalsta (KAA) aktivitātes, bet nu jau bez projekta atbalsta, jo 2021./22. bija pēdējais mācību gads, kurā projekts sniedza atbalstu karjeras aktivitāšu īstenošanā.  

2.semestra laikā PKK turpināja individuālo karjeras konsultāciju (IKK) nodrošināšanu gan klātienē izglītības iestādēs, gan attālināti, izmantojot sazināšanās platformas. Notikušas virkne grupu nodarbību, kurās gan pārrunātas karjeras iespējas dažādās nozarēs, gan veikta skolēnu personības izpēte karjeras izvēlei, kā arī apzināti tālākizglītības ceļi pēc 9. un 12.klases beigšanas. Karjeras izglītība tika integrēta gan mācību procesā, gan audzināšanas darbā.  

Janvārī tika uzsākta KAA pasākumu sesija “Veru durvis uz augstskolu”, kurā skolēniem bija iespēja iepazīties ar tālākizglītības iespējām un studiju programmām Latvijas augstskolās. Aizputes vidusskolas skolēni tika iepazīstināti ar tādām izglītības iestādēm kā Latvijas Universitāte, RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžu, RTU Liepājas filiāli un citām. Pasākuma ietvaros skolēni tika informēti par Vītola fonda administrētajām stipendijām, tika noorganizēts karjeras portāla “Prakse.lv” seminārs “Jaunietis darba tirgū”, 12.klases skolēni devās uz izglītības izstādi “Skola 2022”, kā arī tika noorganizēta tikšanās ar skolas absolventu, lai uzklausītu karjeras veidošanas pozitīvās pieredzes stāstu. 

9. martā Aizputes vidusskolas, Aizputes pagasta pamatskolas, Dzērves pamatskolas, Kalvenes pamatskolas un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 7.- 9. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties tiešsaistes konferencē Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos", kuras mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar lauksaimniecībā pieprasītām, labi apmaksātām un nepieciešamām profesijām, kā arī uzzināt, kādi speciālisti pietrūkst lauksaimniekiem. Konferences gaitā skolēni iepazinās ar 12 lauksaimniecības nozares profesionālo izglītības iestāžu piedāvājumu un pieredzes stāstiem. Paldies izglītības iestāžu direktoriem un klašu audzinātājiem par sniegto iespēju skolēniem būt “klātesošiem” šajā konferencē! 

6. aprīlī notika Junior Achievement Latvia organizētā “Ēnu diena 2022”, kuras mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Skolēniem bija iespēja apmeklēt sev interesējošu darba vietu un vērot profesijas pārstāvja darba ikdienu. Kalvenes pamatskolas skolēni Ēnu dienu pavadīja savas skolas pastāvēšanas 100 gades noskaņās, tāpēc uz pasākumu tika aicināti skolas darbinieki/absolventi, kuri pastāstīja, kā ir veidojusies viņu karjera. 

28. aprīlī Aizputes vidusskolā notika Atvērto durvju diena, uz kuru tika laipni aicināti Aizputes vidusskolas, Aizputes pagasta pamatskolas, Dzērves pamatskolas, Kalvenes pamatskolas un Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 9. klašu skolēni. Nākamie vidusskolēni tika iepazīstināti ar vidējās izglītības programmām, kuras īsteno Aizputes vidusskola, ar skolotājiem, skolas vidi un ieklausījās skolas absolventu atmiņu stāstos par gaitām vidusskolā. Pasākuma laikā skolēni tika iesaistīti aktivitātes, kuras nodrošināja skolēnu pašpārvalde, bet pasākuma noslēgumā 9. klašu skolēni sniedza atgriezenisko saiti par spilgtākajiem iespaidiem Aizputes vidusskolā. 

Viens no PKK uzdevumiem ir sniegt informāciju par karjeras atbalsta aktualitātēm. Visa 2.semestra laikā 7.-12. klašu skolēni, viņu vecāki un klašu audzinātāji regulāri tika informēti par Atvērto durvju dienām profesionālās un augstākās izglītības iestādēs, par tajās īstenotajiem studiju virzieniem un programmām. Skolēniem tika dota iespēja apmeklēt sev interesējošās tālākizglītības mācību iestādes gan klātienē, gan attālināti.  2.semestri noslēdzot, PKK informēja skolēnus un viņu vecākus par skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras mēnešos, PKK sniedza atbildes uz vecāku interesējošiem jautājumiem. Skolēni labprāt izmantoja šo iespēju, jo tā dod ne tikai iespēju nopelnīt, bet arī nodrošina prasmju iegūšanu, darba iemaņas un pieredzi. Turpinās PKK darbs ar vecākiem, ievietojot informāciju e-klasē, sniedzot atbalstu vecākiem bērnu profesionālās izvēles gadījumos. Liels gandarījums ir brīžos, kad vecāki sniedz atgriezenisko saiti un izrāda interesi par sava bērna nākotnes profesionālajām gaitām. Arī šajā semestrī PKK ir konsultējis vecākus par viņu bērnu tālākizglītības izvēli pēc 9.klases.  

2.semestris deva vispusīgu iespēju pedagogiem karjeras konsultantiem pilnveidot savu profesionālo kompetenci, piedaloties tiešsaistes semināros. Turpinājās vebināru ciklu “Stunda nozarē”, kurā tika dota informācija par dažādu nozaru attīstību, nozares struktūrās iekļautajām profesijām un iespējām profesionāļu sagatavošanā. Semināros iegūtās zināšanas ir vērtīgas, un tās PKK pielieto darbā ar skolēniem karjeras nodarbībās un konsultācijās. Īpaši augstu novērtējami kursi “Karjeras attīstības atbalsta soļi darbā ar izglītojamo vecākiem”, kuru laikā bija iespējams veidot izpratni par mūžizglītības nozīmi un nepieciešamību, kā arī pilnveidot izpratni par izglītības un nodarbinātības mijiedarbību, aktualitātēm pieaugušo izglītības un nodarbinātības jomā. Šīs zināšanas noderēs PKK dabā ar pieaugušajiem mūžizglītības jautājumos. Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darbībai noslēdzoties, vēlos pateikties visiem iesaistītajiem karjeras konsultantiem, koordinatoriem un VIAA darbiniekiem par iespēju, atbalstu, zināšanām un pieredzi, kuru ieguvu, strādājot šajā projektā. 

Dienvidkurzemes novada pedagogs karjeras konsultants: Vija Jurjeva

Otrajā mācību semestrī tika turpināta dalība Eiropas Savienības fonda  programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 7.-12.klašu skolēniem tika īstenots karjeras attīstības atbalsts – pasākumu kopums, kas ietvēra sevī informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamiem, karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu. Pedagogs karjeras konsultants (PKK) sniedza atbalstu jauniešiem, vecākiem, skolas administrācijai izglītojamo interešu, vajadzību apzināšanā un izglītības piedāvājuma veidošanā. Mācību semestris bija dažādiem izaicinājumiem pilns, tas “prasīja” gan apgūt jaunas prasmes, gan būt elastīgam un kompetentam dažādās jomās. PKK darbs tika plānots ļoti elastīgi, tas notika gan klātienē, gan attālināti, izmantojot tiešsaistes platformas, kurās notika grupu nodarbības, individuālās konsultācijas, sapulces, profesionālās pilnveides kursi, supervīzijas, VIAA semināri, u.c. 

Nīcas vidusskolas un Rucavas pamatskolas skolēniem otrajā semestrī tika īstenoti dažādi izglītojoši un praktiski pasākumi, viens no tiem  nodarbība “Karjera un prāta vētra”, kurā izmantojot asociatīvās kārtis, jaunieši tika mudināti domāt par savām šī brīža izjūtām saistībā ar karjeru un karjeras lēmuma pieņemšanu pēc vidusskolas beigšanas. Jaunieši tika aicināti veidot "Prāta vētru", apdomāt savas nākotnes ieceres, plānus, vīzijas, balstoties uz savām spējām un interesēm, kā arī katram pašam sev atbildēt uz jautājumiem: "Ko es Gribu!" "Ko es Varu!" "Ko Vajag!"  Nodarbības “Pašizpēte” laikā 12.kl.skolnieki veica sevis pašizpēti, pildīja testu - "Ko mācīties pēc vidusskolas?" un noskaidroja savu temperamenta tipu. Iepazinās ar tā raksturojumu un ieteicamiem/piemērotākiem profesiju virzieniem. Katrā no mums mājo īpašs talants, kam nepieciešama laba augsne – īstā joma un profesija, kurā izpausties, attīstīties un pilnveidoties! Karjeras tests ir viens no instrumentiem, kas palīdz noskaidrot savu personības tipu, un izzināt, kura profesijas vai darba sfēra Tev būtu vispiemērotākā! 

Uzņēmumi un studenti tika aicināti reģistrēties Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Karjeras dienai, kas notika 2022. gada 4. martāun epidemioloģiskās drošības apsvērumu dēļ arī šogad norisinājās virtuālajā vidē. RTU Karjeras dienā, kas ir Latvijā lielākais jauniešu profesionālās orientācijas pasākums, jaunieši virtuālajā vidē varēja iepazīties ar uzņēmumu darba un prakses piedāvājumiem, nozaru specifiku, kā arī iegūt vērtīgu informāciju – kā sevi pozicionēt darba tirgū, lai veidotu veiksmīgu karjeru. Uzņēmumiem šī bija iespēja iepazīties ar potenciālajiem darbiniekiem un informēt viņus par savu uzņēmumu un darba iespējām. Bieži bija dzirdēts jautājums- kā izvēlēties īsto karjeru vai nodarbošanos? Dažreiz tas ir ļoti grūti, jo reizēm mēs īstenojam nevis savus, bet savu vecāku sapņus. Kā atrast pašam sevi, izprast savas vajadzības un iet to ceļu, kurš mums pašiem sniedz vislielāko gandarījumu, nepakļaujoties sociālajam spiedienam vai citu cilvēku viedokļiem par to, kas mums ir vai nav piemērots. Lai saprastu kā to mainīt, jauniešiem un vecākiem tika piedāvāts raidījums “Vai tas ir normāli?”, kurā piedalījās psiholoģe, supervizore, kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas speciāliste Marija Ābeltiņa un karjeras konsultante Jolanta Priede.  

Tika organizētas dažādas integrētās mācību stundas, kā piemēram: “Bioloģija un karjera jeb divi vienā”. 8. klases skolniekiem, sadarbībā ar bioloģijas skolotāju, kurā tika runāts, kā sniegt pirmo palīdzību asinsrites sistēmas traumu gadījumos? Par personības iezīmēm un medicīnu, par savu stipro un vājo pušu apzināšanu saistībā ar medicīnu, nepieciešamām prasmēm medicīnas jomā un karjeras lēmuma aktualizēšanu. Karjeras izglītības mērķis bija skolēnu pašizpēte, sevis iepazīšana, medicīnas jomā strādājošo personības iezīmju noteikšana un prezentēšanas prasmes.  Skolēni veidoja domu kartes, nosakot kādas prasmes, iemaņas un personības iezīmes nepieciešamas medicīnas jomā strādājošiem, konkrētās situācijās iesaistītiem speciālistiem. Ļoti interesanta bija nodarbība “Kas kopīgs karjerai un vēsturei?!”. Skolēni tika mudināti paraudzīties uz mācību priekšmetu vēsture un karjera no citāda aspekta. Vēstures skolotāja un PKK aicināja skolēnus aizdomāties par to, ka arī mums, katram kā indivīdam ir sava vēsture un tai ir ļoti liela nozīme savas reputācijas un nākotnes karjeras izvēlē.  Nodarbības laikā tika izmantota metode "Stāstu stāstiem izstāstīju", ar kuras palīdzību skolēniem bija iespēja vingrināties noformulēt savu domu, viedokli, pateikt to skaļi un apdomāt, kā tas var atstāt iespaidu uz citiem klātesošiem, kādu informāciju, ziņu un vēstures datus tu par sevi sniedz. Nodarbības beigās jaunieši veica savu interešu un vēlmju apzināšanu, pildot karjeras konsultantes izveidotu praktisku uzdevumu. 

Karjeras nodarbībā “Karjeras kompass un 52 pakāpieni” Nīcas vsk. 12.klases jaunieši veica pašizpēti, kas lika koncentrēties un domāt par savu nākotni, karjeras lēmuma pieņemšanu, dzīves ceļa izvēli un savu vērtību apzināšanos. Jauniešu pašizpētei tika izmantoti jautājumi, kas sagatavoti balstoties uz metodisko materiālu "Karjeras kompass". Nodarbības nobeigumā ar stāsta palīdzību "Dāvanu karte", jaunieši tika "aizvesti" nelielā nākotnes ceļojumā. Tas raisīja pārdomas, emocijas, vērtību apzināšanos un savas atbildības uzņemšanos par dzīvi. Citāts no grāmatas “52 patiesības. Par tevi. Par mani. Par dzīvi” stāsta "Dāvanu karte": "Zini, Tavi vecāki Tev ir uzdāvinājuši brīnišķīgu dāvanu karti - dzīvi. Tā ir dāvanu karte ar derīguma termiņu, to nevar atdāvināt kādam citam vai neizlietot nemaz. Kā Tu to izmantosi, ir tikai Tavā ziņā. Piepildi katru dienu, ko pavadi - ar saturu; katru teikumu, ko saki - ar jēgu; katru darbu, ko veic - ar sirds siltumu, un Tu savu dāvanu karti būsi izlietojis jēgpilni".

Nodarbībā “Mans karjeras lēmums” skolnieki tika mudināti domāt un noformulēt savu tālāko karjeras lēmumu pēc pamatizglītības iegūšanas. Nodarbībā tika apzinātas skolēnu karjeras izvēles, aktuālie jautājumi, neskaidrības, informācijas meklēšana, zināšanu atkārtošana par CV izveides galvenajiem pamatprincipiem un motivācijas vēstuli. Sarunu laikā atklājās, ka ir skolnieki, kuri vēl nav pieņēmuši karjeras lēmumu, šaubās vai nav pārliecināti par savu izvēli. Šie skolnieki tika aicināti izmantot iespēju, pieteikties uz individuālo karjeras konsultāciju – sarunu, saņemot atbalstu karjeras izvēlē. 

Notikuši arī dažādi informatīvie un izglītojošie pasākumi, izglītības izstāde “Skola 2022”. Latvijas nozīmīgākais notikums par izglītības iespējām, kas pulcēja jauniešus un piedāvāja plašu un kvalitatīvu informāciju par mācībām Latvijā un ārzemēs. Pasākums “Izglītība ārzemēs” tika rīkots jau astoņpadsmito reizi pēc kārtas! Tā laikā jauniešiem bija lieliska iespēja uzzināt vairāk par studijām ārzemēs un iepazīties ar studiju īpatnībām bakalaura un maģistrantūras programmās dažādās pasaules valstīs. Skolēniem un studentiem bija iespēja parunāties ar universitāšu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz jautājumiem par konkrētām specialitātēm, uzņemšanas prasībām un mācību iestādes stiprajām pusēm, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās un uzklausīt vērtīgus ieteikumus.  Pasākums ”Viltus ziņas un kritiskā domāšana”, kurā tika diskutēts par to, kā neuzķerties uz viltus ziņām? Kā pārliecināties, ka kaimiņa publicētā bilde ir autentiska? Ņemot vērā šī brīža situāciju, apmācībās bija iespēja uzzināt knifus - kā atpazīt safabricētas bildes, cik viegli ir publicēt viltotu informāciju u.c. Iespēja iepazīt Liepājas Valsts tehnikumu, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu, apmeklēt skolas mācību telpas un  darbnīcas, kā arī uzzināt vairāk par profesijām, kuras iespējams apgūt šajās izglītības iestādēs. 

Ar skolēniem un viņu audzinātājiem tika veidotas sarunas par to, ka tikai tu pats/-i zini, kādu darbu tu vēlētos veikt un kādā darba vidē justos labi. Lai būtu vieglāk pieņemt savu lēmumu, skolēni tika aicināti izmanto savu iztēli un padomāt par šādām lietām: 

  • Kādu tu iztēlojies savu ideālo darba dienu – pienākumus, darba veidu, grafiku, attiecības ar kolēģiem? 
  • Kādu tu iztēlojies savu darba vidi un apstākļus? 
  • Kas tevi motivē strādāt konkrētā darba vietā? 
  • Kādu atalgojumu tu sev vēlies? 

 

Otrais mācību semestris ir bijis gana radošs, dažādām iespējām un piedāvājumiem piepildīts. Organizēts un diskutēts par daudz un dažādām tēmām, piedāvātas individuālās sarunas/atbalsts skolēniem un viņu vecākiem. 

 

Dienvidkurzemes novada pedagogs karjeras konsultants: Zaiga Štēra

Tikko iesācies jaunais mācību gads, ko sagaidām ar jauniem izaicinājumiem un lieliem plāniem. Nupat apkopota arī informācija par skolas absolventu tālākajiem karjeras lēmumiem.  Pagājušā mācību gada 2.semestrī jaunieši aktīvi izmantoja individuālās konsultācijas un kopumā tika novadīti 26 karjeras dialogi. Sarunas iniciators ir jaunietis un mērķi sarunai vienmēr nosaka pats skolēns. Sarunas tika veltītas gan sevis iepazīšanai jeb pašizpētei, gan motivācijas vēstuļu rakstīšanai, gan meklējot argumentus, kā izdarīt izvēli starp divām augstskolām, gan veicot SVID analīzi, “pielaikojot” izvēlēto profesiju, reģistrējoties Ēnu dienas vakancēm u.tml. Ticam, ka šis darbs gan ar grupām kopumā, gan individuāli ir viens no iemesliem, kāpēc šogad dubultojies 10.klašu skolēnu skaits, kas saskata savas tālākizglītības iespējas šeit, Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā (turpmāk tekstā – ZMGv).  

 Savukārt, izzinošais mācību brauciens ar pamatskolas klašu skolēniem uz Atvērto durvju dienu Liepājas Valsts tehnikumā, kur dalībnieku grupai bija iespēja redzēt tehnikuma mācību korpusus un iepazīties ar interesējošo specialitāšu mācībspēkiem, ir bijis veicinošs apstāklis, izdarot pārdomātu karjeras lēmumu jau pēc 9.klases. Liels paldies skolas vadībai par doto iespēju izmantot skolas autobusu grupas nogādāšanai uz un no pasākuma! 

Skolā ir organizētas gan tiešsaistes, gan klātienes tikšanās ar koledžu un augstskolu pārstāvjiem, kas informējuši par piedāvātajām izglītības iespējām, ar to saistītajiem izaicinājumiem un uzņemšanas noteikumiem. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Atvērto durvju diena, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras fakultātes pārstāvju tikšanās ar 10.-12. klašu grupām, studentu radošo darbu izstādes atklāšana skolas 3.stāva gaitenī ir tikai daļa no karjeras pasākumiem, kas ir bijuši piedāvāti mūsu jauniešiem. Piedāvājumu klāsts ir bijis ļoti dažāds, vajadzīga tikai paša iniciatīva, lai sagatavotos pārdomāta karjeras lēmuma pieņemšanai. Pēc statistikas datiem redzams, ka arī Ēnu diena, kas notika aprīļa sākumā, ir ietekmējusi mūsu 12.klases absolventu pārliecības par savām nākotnes karjeras izvēlēm. Interesanti bija piedalīties viņu Ēnu dienas prezentācijās, kuru mērķis bija sniegt atgriezenisko saiti par gūtajām atziņām, pieņemot savu karjeras lēmumu, kā arī pilnveidojot izglītojamo uzstāšanās prasmes. Šobrīd varam lepoties, ka 70% skolas absolventu, kas turpina iegūt augstāko izglītību, visi ir ieguvuši budžeta vietas Latvijas augstskolās.  

Pateicoties projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālajām iespējām, vecākiem ir ticis organizēts tiešsaistes izglītojošs seminārs ”Vecāku atbalsts bērnam veiksmīga profesionāļa tapšanas procesā”. Tajā pedagoģijas zinātņu doktore, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas vadītāja un daudzu grāmatu autore Inta Lemešonoka dalījās pieredzē un praktiskos ieteikumos, kā ikviens vecāks var veicināt sekmīgu sava bērna karjeras lēmuma pieņemšanu. Lai arī projekts savu misiju jaunajā mācību gadā vairs neturpina, tā idejas un iestrādes tiks virzītas arī turpmāk. ZMGv joprojām darbosimies divas pedagoģes - karjeras konsultantes, kas būs atbalsts 7.-12.klašu jauniešiem gan Grobiņas, gan Kapsēdes izglītības programmu realizācijas vietās. 

Šajā mācību gadā ar pašvaldības atbalstu skolas vidē ieviesīsim karjeras izglītības platformu “Profolio”, lai jaunietis var noskaidrot sev piemērotāko profesiju un nospraust atbilstošākos mērķus. Sadarbības gaitā iegūtie statistikas dati un visa karjeras informācija par mūsu jauniešiem glabāsies vienuviet un būs pieejama jēgpilnām individuālām sarunām.  

Dienvidkurzemes novada pedagogs karjeras konsultants: Māra Tamuža

2021./2022. mācību gada 2. semestrī lielākā daļa mācību, tai skaitā arī karjeras izglītības darbs, notika, ievērojot valstī noteiktos “Epidemioloģiskās drošības pasākumus, Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.  Skolēniem bija iespēja tiešsaistē saņemt dažādu nozaru speciālistu konsultācijas –Tieši par savas karjeras izvēli” (LU Karjeras centra konsultante Dace Siliņa), uzzināt profesionāļu pieredzes stāstus par mērķu sasniegšanu, iekļaušanos darba tirgū un pieredzi ceļā uz panākumiem  (RTU  Liepājas studiju un zinātnes centra absolventi).  

Strādājot tiešsaistē, karjeras izpēte un karjeras vadība tika integrēta mācību priekšmetu un audzināšanas darba saturā, to pilnveidojot. Mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji savās stundās atzinīgi novērtēja jau sagatavos materiālus - Swedbank vieslekcijas un mācību materiālus par finanšu pratību dažāda vecuma skolēniem, Swedbank skolu programmas “Dzīvei gatavs” tiešsaistes stundas “Neesi naudas mūlis”, kopā ar skolēniem izrunāja LPVAVP  valdes priekšsēdētājas  Evas Selgas un NVA  karjeras konsultantes Žanetes Krūmiņas aktualizēto problēmu “Kāds būs Latvijas darba tirgus tuvākajā desmitgadē?” 

Izmantojot TV raidījumus, dažādos avotos publicētās intervijas un sarunas ar profesiju pārstāvjiem, visās klašu grupās (atbilstoši vecuma posmam un mācību priekšmetā apgūstamajam saturam) notika diskusijas, jo pēc ilgstošā attālinātā mācību režīma jauniešiem bija nepieciešams runāt un ar skolotājiem un klasesbiedriem noskaidrot sev aktuālus jautājumus. Tika organizētas dažādas izzinošas nodarbības – “Manas ieceres un apņemšanās”, “Uzņēmējdarbība un tās vide”, “Vērtības. Atbalsts. Komunikācija. Cieņa,”, “Ceļā uz mērķu sasniegšanu”, “Kā plānot savu laiku?”, “Demokrātija – daru visu, ko gribu?”, “Manas sekmes un nākotnes sapņi”, “Ko sagaidīt, stājoties universitātē?”, “Žurnālista darbs, “Karjeras iespējas”, “Zinātnes un tehnoloģiju attīstības ietekme uz profesiju mainību.”, “Manas dzīves kvalitāte”.  

Tuvojoties vasarai, skolēni apsprieda iespējamo darbu vasaras periodā un kāda ir tā nozīme, lai sekmētu  mērķu noteikšanu profesijas izvēlē. Karjeras vadības prasmes, lai atrastu sev izglītības virzienu un nodrošinātu sev darbu un lai sekmīgi veidotu personīgo dzīvi, jaunieši attīstīja, veicot pašizpēti. Tika izmantota digitālā platforma “Profolio”, noskaidrotas konkrētajai izvēlētajai profesijai nepieciešanās rakstura īpašības, psiholoģiskā sagatavotība, attieksme pret karjeras izvēli un izaugsmi (“Mans ieguldījums manā izaugsmē”, “Tava nākotne, tava pasaule – tava rakstura īpašības”, “Gribasspēks”, “Karjeras izvēle. Karjeras pieredze.”, “Nākotnes profesijas. Mana izvēlētā nodarbošanās”, “PPP – pirmā psiholoģiskā palīdzība sev”). Pašizpētē iegūtie rezultāti palīdzēja skolēniem izvēlēties mācību priekšmetu “grozus”, stājoties vidusskolā.  

Karjeras izglītības stundu tēmas veiksmīgi tika integrētas klases stundu un sociālo zinību stundu plānojumā, izmantojot praksē sastopamus piemērus. Skolēni izpētīja “Profesiju daudzveidīgo pasauli”, atrada “3 idejas, kā mazināt bezdarbu Latvijā”, interesējās par sabiedrībā nopietni diskutēto jautājumu “Meži - ilgtspējīga ražošana & patēriņš”, praktiski apguva “Tūrisma maršruta veidošanu”, kā arī noskaidroja  “Pētniecisko darbu  nozīmi tālākajā izglītībā”. Vaiņodes vidusskolā tradicionālas ir Absolventu stundas “Karjeras veiksmes stāsti”. Šogad karjeras stundas vadīja vairāki absolventi – Ruslans Pečulis (Kurzemes reģionālās vides pārvaldes Zvejas kontroles daļas vadītājs), Ilgvars Jurjāns (metāla furnitūras rūpnīcas AS "Kurzemes atslēga" metālapstrādes iecirkņa vadītājs),  Egons Miemis (uzņēmuma SIA “Snacks and More” līdzīpašnieks un vadītājs) un Silga Mieme (uzņēmumā ir lietvede, mārketinga menedžere),  Kristers Jarutis (RTU Liepājas studiju un zinātnes centra studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” students),  Edgars Čužinskis (Karaliskās Birmingemas konservatorijas maģistra studiju absolvents, Londonas Mūzikas koledžas doktorantūras students), Ilona Pečule, (RSU studente), tiešsaistē Edgars Mamis  (LU  ķīmijas doktorants, CERN doktorantūras students),  

Darbojoties interešu izglītības ar karjeras izaugsmi saistītās programmās, gūti labi panākumi  - LUMA programmas “Esi līderis!” konkursā “Es savai skolai” godalgoti panākumi Vaiņodes vidusskolas un Krotes Kronvaldu Ata pamatskolas skolēniem, Latvijas un ārvalstu skolēnu atklātajā radioelektronikas konkursā - praktikumā Ventspils 2022 – 3. vieta Vaiņodes vidusskolas komandai. 

Visu klašu pavasara ekskursiju maršrutos tika iekļauti arī karjeras izglītības objekti - Tallinas TV tornis, kas sākotnēji būvēts raidorganizāciju pārraižu translācijai, hidroplānu angāru eksponāti Jūras muzejā, kas liecina par vēsturi un jūras tehniku, sākot no vadīšanas simulācijas iekārtām līdz pat iespaidīgajām zemūdenēm, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja  konceptuālā izstāde par cilvēka un koka mijiedarbību Latvijā, ražošanas process vadošajā medus fasēšanas uzņēmumā Baltijā “Vinnis”. Zane Jope, LUMA mācību centra projekta "Esi Līderis!" vadītāja, Vaiņodes vidusskolas 9. un 10. klašu skolēnus iepazīstināja ar valsts akreditētas programmas "Uzņēmējdarbības pamati" mācību apguvi, par ko tiek piešķirta valsts atzīta profesionālās pilnveides apliecība. Par zemessarga profesiju ar Vaiņodes vidusskolas skolēniem sarunājās Inita Kirše, ZS 44 KB kaprāle.  

Vienmēr interesantas un lietderīgas ir tradicionālās Priekules vidusskolas EP Vēstnieku skolas nodarbības par aktuālām un skolēnus interesējošām tēmām – “Pilsoniskais aktīvisms”, “Iespējas līdzdarboties Latvijas valsts pārvaldē, pašvaldībā un Eiropā” (Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu eksperte Iveta Reinholde),  EP Vēstnieku skolu tiešsaistes diskusija par mediju lomu parlamentārajā demokrātijā, EP Vēstnieku skolu tiešsaistes seminārs Kurzemes reģiona skolām –  tikšanās ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieku, deputātu Robertu Zīli.  Priekules vidusskolas jaunieši vienkopus varēja iepazīties ar izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, un atrast piemērotāko mācību iestādi  izstādē “Skola 2022”, kura sniedza plašāku izpratni par karjeras izvēli  un kurā piedalījās valsts un privātās augstskolas, koledžas, profesionālās izglītības iestādes, mācību centri, vidusskolas u.c., kas piedāvāja daudzveidīgas mācību un studiju programmas.  Gan Priekules vidusskolas, gan Vaiņodes vidusskolas jaunieši interesantu pēcpusdienu pavadīja seminārā – praktikumā, iepazīstot pasākumu plānošanas un organizēšanas uzdevumus (estrādes “Pūt, vējiņi!” administratore Irita Kalēja). Gadskārtējā RTU konkursā vidusskolēnu komandām “Papīra tilti 3” piedalījās gan Vaiņodes, gan Priekules jaunieši, pārbaudot zināšanas un prasmes inženierzinībās.  

Visu pavasari skolēniem vairākkārt bija iespēja “Atvērto durvju dienā” iepazīties ar augstskolu, koledžu un arodskolu piedāvātajām tālākizglītības iespējām gan virtuāli, gan klātienē. Ar profesijas izvēli saistītas tika piedāvātas tiešsaistes sarunas, virtuālas ekskursijas, konsultācijas, Latvijas vidusskolēnu neformālā un izglītojošā konference “Rosinātava”.     Turpinājās RSU Liepājas filiāles rīkotais semināru cikls Mana izvēlemedicīna” par visdažādākajām mūsdienās aktuālām medicīnas tēmām. JSPA  projekta “Kontakts” sagatavošanas nometnē  Vaiņodes vidusskolas skolēnu domes un  Priekules vidusskolas skolēnu domes jaunieši mācījās, kā sekmēt jauniešu pilsonisko līdzdalību un stiprināt pašpārvaldes darbību. “Zaļās jostas Vides svētkos” skolēni aplūkoja, kādu produkciju ražo “Latvijas finieris” no pašu izaudzētiem bērziem, uzzināja par jaunākajiem zinātnieku no koksnes izgatavotajiem produktiem un to pielietojumu, aplūkoja meža tehniku,  mācījās par meža apsaimniekošanu, mācījās izgatavot betonu, stādīja dzērvenes.  

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā mācību gada pēdējās skolas dienās bija Karjeras nedēļa, kuras laikā skolēni tikās ar interesantiem cilvēkiem un uzzināja par neikdienišķām profesijām. Par TV programmu veidošanu pastāstīja Tet+ satura loģistikas vadītāja Liene Mickus, tematiskas nodarbības mežā un ar ornitologa profesiju iepazīstināja ornitologs Ritvars Rekmanis, tematisku nodarbību “Cilvēka un dabas mijiedarbība. Ekoloģiskā pēda” vadīja Ruslans Pečulis, Kurzemes reģionālās vides pārvaldes Zvejas kontroles daļas vadītājs, skolēni devās arī mācību ekskursijā uz SIA “Daiļrade” Vaiņodes ražotni. Krotes Kronvalda Ata pamatskolas bērni lielisku karjeras izglītību apgūst, darbojoties mazpulcēnos un piedaloties LUMA Vislatvijas skolu projekta “Esi līderis!” aktivitātēs, kas dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.   

Vecāki tika aicināti piedalīties vairākos izglītojošos bezmaksas vebināros, kuros ar savām zināšanām un pieredzi dalījās pedagogi, psihologi, mediķi, izmantojot platformas “Izaugsmes vieta darītājiem” piedāvājumu – “Motivācija mācīties. Rakstura stingrība nākotnei”, “Kā palīdzēt bērnam uzņemties atbildību?”, "Kā motivēt bērnu sasniegt vairāk? Tiešsaistes vebinārs organizēts Vaiņodes vidusskolas skolēnu vecākiem un skolotājiem “Mentālā veselība” . Visās skolās klātienē notika  9. un 12. klašu vecāku sapulces, kurās viens no apspriestajiem jautājumiem – skolu mācību priekšmetu “grozu” piedāvājums un jauniešu tālākizglītības izvēle. Skolēni (personīgi) un skolotāji regulāri elektroniskajos žurnālos  Mykoob un e-klase tika informēti par piedāvājumiem apgūt karjeras izglītību tiešsaistē.  

2021./2022. m. g. 2. pusgadā profesionālo kompetenču pilnveidošanai mācījos profesionālās pilnveides kursos un vebināros – “Karjeras attīstības atbalsta soļi darbā  ar izglītojamo vecākiem”, “Digitālie rīki interaktīvām mācībām”, “Izdegšana – kas tas ir un kam pievērst uzmanību?” , supervīzijas nodarbībās. Piedalījos seminārā “Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta  (KAA) īstenošanai”, bet, gatavojoties jaunajam mācību gadam, piedalījos LUMA mācību centra  seminārnodarbībā “Karjeras vadības prasmju uzdevumi, saturs un mērķi”.  

Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļas projektu vadītāja Dinija Feldmane:

Noslēdzoties projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras atbalsta aktivitātēm, vēlos teikt lielu paldies visiem projekta norises laikā iesaistītajiem pedagogiem karjeras konsultantiem, kuri ar lielu aizrautību, degsmi un interesi iesaistījās darbā ar skolēniem, palīdzot izdibināt karjeras ceļa līkločus, iesaistītajiem speciālistiem, lektoriem, uzņēmējiem par dalīšanos ar vērtīgu informāciju, pieredzes stāstiem un  rīcības mehānismiem īstās profesijas izvēlē, projekta administrēšanas grupai par atbalstu un pašiem skolēniem un viņu vecākiem par interesi un aktīvu iesaistīšanos projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” realizēšanas procesā. Lai veiksmīgs un izdevies turpmākais darbs karjeras atbalsta aktivitāšu īstenošanā izglītības iestādēs!

Projekts
Projekts