Teritorijas plānošana

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, apvienojot Grobiņas, Priekules, Durbes, Aizputes, Vaiņodes, Rucavas, Nīcas un Pāvilostas novadus, ir izveidots teritoriāli lielākais novads - Dienvidkurzemes novads, radot nepieciešamību izstrādāt jaunu (pēctecīgu) teritorijas plānojumu, nodrošinot vienotu pieeju un principus novada teritorijas attīstības īstenošanai. Līdz ar to 2023. gada 25. maijā Dienvidkurzemes novada pašvaldība pieņēma lēmumu uzsākt jauna Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojuma izstrādi.

Saglabās katras vietas individualitāti

Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums (teritorijas iedalījums apbūves zonās, kurām ir atšķirīgas prasības atļautajai teritorijas izmantošanai un apbūvei), publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Lai arī jauna Teritorijas plānojuma izstrādi noteica Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts, tam ir arī savs praktisks pamats. Šobrīd Dienvidkurzemes novadā ir 8 dažādi teritorijas plānojumi, kuri izstrādāti dažādos laika periodos, tos ir izstrādājuši dažādi izpildītāji ar atšķirīgu pieeju, piemēram grafiskās daļas kartes sagatavotas, izmantojot atšķirīgus apzīmējumus, arī teritorijas atļautie izmantošanas veidi atšķiras.

Jaunais plānojums tiks izstrādāts pēc Vispārīgiem apbūves noteikumiem, līdz ar to plānojumā būs vienoti funkcionālo zonu apzīmējumi un teritorijas atļauto izmantošanu veidi, lietota vienota terminoloģija, formulas galveno apbūvi raksturojošo parametru aprēķināšanai (apbūves blīvuma, apbūves intensitātes, brīvās zaļās teritorijas un apbūves augstuma). Plānojums būs pieejams Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), līdz ar to ievadot konkrētā īpašuma nosaukumu, sistēma sniegs informāciju par atļauto izmantošanu. Tas noteikti atvieglos Teritorijas plānojuma lietošanu/izmantošanu, padarīs to vieglāk saprotamu iedzīvotājiem.

Taču tas nenozīmē, ka tiks pazaudēta katra bijušā novada, pagasta un ciema vai atsevišķas teritorijas individualitāte, raksturs un specifika. Tas noteikti tiks saglabāts, nosakot apakšzonas ar atšķirīgām prasībām, piemēram, atšķirīgu stāvu skaitu vai augstumu, apbūves blīvumu vai zemes vienības minimālo platību utt.

Teritorijas plānojuma izstrāde būs ārpakalpojums. Publiskā iepirkuma procedūrā par saimnieciski izdevīgāko Teritorijas plānojuma izstrādē tika atzīts SIA “Grupa93”  piedāvājums, līdz ar to Dienvidkurzemes novada Teritorijas plānojumu izstrādās Latvijā viena no pieredzes bagātākajām plānošanas kompānijām, kas darbojas jau kopš 1993. gada. SIA “Grupa93” realizējuši projektus vairāk kā pusē Latvijas vietu – Rīgā, Liepājā, Jūrmalā, Talsos, Latgalē, piekrastē – pilsētās, mazpilsētās un lauku teritorijās. Taču, lai arī cik pieredzējuši ir izstrādātāji, viņi nav “Laimes lācis”. Samērīgu un līdzsvarotu dokumentu bez sabiedrības aktīvas iesaistes izstrādāt nevar. Tāpēc aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties dokumentu izstrādē.

Svarīgs ikviens viedoklis

Atbilstoši Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafikam plānojumu vajadzētu pabeigt līdz 2025. gada beigām. Savukārt plānojuma 1. redakcijas publiskā apspriešana paredzēta 2024. gada nogalē – novembrī vai decembrī. Līdz tam plānotas tikšanās, diskusijas un darba grupas ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, biedrībām uz vietas bijušo novadu centros. Tie kas aktīvi vēlas līdzdarboties šajā procesā, var droši jau šobrīd pieteikt savu dalību šajā procesā, sūtot informāciju Dienvidkurzemes novada Būvvaldei (e-pasts: buvvalde@dkn.lv) vai plānojuma izstrādes vadītājai Līgai Ločmelei (e-pasts: liga.locmele@buvvalde.dkn.lv).

Teritorijas plānošanai un būvniecībai ir būtiska ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ekonomisko un nekustamā īpašuma attīstību, jo teritorijas plānojums ir pamats jebkādai darbībai ar zemi, tai skaitā būvniecībai. Tāpat plānojuma izstrādei ir būtiska loma, gan raugoties no sabiedrības kopējo interešu skatupunkta, gan no atsevišķa iedzīvotāja individuālo interešu skatupunkta. Teritorijas plānojums ir arī īpašuma tiesību izmantošanas ierobežojums, jo ar teritorijas plānojumu privāttiesiskā rīcības brīvība tiek ierobežota par labu sabiedrības interesēm.

Līdz ar to nozīmīgs posms teritorijas plānošanas procesā ir efektīva sabiedrības līdzdalība, jo kurš vēl labāk spēs noteikt, kas ir sabiedrības interesēs, ja ne pati sabiedrība.

Tieši tāpēc jau pašā Teritorijas plānojuma izstrādes sākumposmā svarīgi noskaidrot iesaistīto pušu viedokli. Tikai paši novada iedzīvotāji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, kuriem vislabāk zināmi vietējie apstākļi, ir praktisks skatījums uz dzīvi un kuru ideju bagātība veidojas sarežģītās, reālās dzīves situācijās un konkrētās vietās, var norādīt tādu risinājumu, kas vislabāk atbilstu novada ilgtspējīgas attīstības un sabiedrības interesēm. 

Dažādiem viedokļiem meklēs kopsaucēju

Jau vasaras sākumā novada iedzīvotājus aicināja izteikt savus viedokļus, priekšlikumus un ieteikumus jaunā teritorijas plānojuma izstrādei. Šajā laikā saņemti vairāk nekā 120 iesniegumi, lielākoties attiecībā uz konkrētiem īpašumiem. Taču ir arī ierosinājumi, kas attiecas uz plašākām teritorijām, saistībā ar sabiedrības kopējām interesēm. Iesniegumi ir dažādi, varbūt daudzviet pretrunīgi, bet esam pateicīgi par jebkuru viedokli un ierosinājumu. Nevaru solīt, ka visi iesniegumos minētie ierosinājumi un priekšlikumi tiks iekļauti gala dokumentā, taču ik katru no tiem atbildīgi izvērtēs un iespēju robežās iestrādās plānojumā.

Protams, izstrādājot plānojumu, ir jāievēro dažādu normatīvo aktu prasības un ierobežojumus attiecībā gan uz Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslu, tās apbūvi, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un citām īpašām un jūtīgām teritorijām. Taču tas nenozīmē, ka nevajag mēģināt izteikt savu viedokli, priekšlikumus vai ierosinājumus, lai cik pārdroši tie būtu. Negribētu, lai sabiedrības iesaistīšana Teritorijas plānojuma izstrādē būtu formāls pasākums, bet vērsts uz to, lai sasniegtu maksimāli labāko rezultātu.

Tāpēc vēlētos aicināt novada iedzīvotājus, kuri nepaspēja vai vasaras laikā nepamanīja pašvaldības aicinājumu līdzdarboties, līdz šā gada beigām sarosīties un  iesniegt Būvvaldē savus priekšlikumus un ierosinājumus teritorijas plānojuma izstrādei, iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu.

Aktuālā informācija par Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitu, sabiedrības līdzdalības iespējām un dokumentiem būs pieejama novada pašvaldības mājaslapā ŠEIT,  pašvaldības Facebook.com kontā, kā arī ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv ŠEIT.

Zināšanai

Priekšlikumus par Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojumu iesniegt:

  • personiski jebkurā Dienvidkurzemes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā pilsētās un pagastos,
  • pa pastu: Dienvidkurzemes novada būvvalde, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3447,
  • e-pastā: buvvalde@dkn.lv.
  • vairāk informācijas par Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojuma izstrādi - plānojuma izstrādes vadītāja Līga Ločmele, e-pasts: liga.locmele@buvvalde.dkn.lv.

 

Dienvidkurzemes novada

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja Līga Ločmele