Apbalvojums

Šā gada 18. novembrī Kazdangas kultūras centrā pirmo reizi novada vēsturē svinīgā sarīkojumā godinās Dienvidkurzemes novada pašvaldības apbalvojumu laureātus.

Iedzīvotāji aicināti izvirzīt novada ļaudis par viņu paveikto apbalvojumiem šādās kategorijās:

  • goda zīme ''Kurzemnieks'',
  • ''Dienvidkurzemes novada Gada cilvēks'',
  • ''Dienvidkurzemes novada pašvaldības Goda raksts'',
  • ''Dienvidkurzemes novada pašvaldības Atzinība''.

Goda zīme ''Kurzemnieks'' ir augstākais Dienvidkurzemes novada pašvaldības apbalvojums par atsevišķu veikumu vai ilggadēju un panākumiem bagātu darbību izglītības, kultūras, zinātnes, sporta, tūrisma, veselības, aizsardzības, sociālās aprūpes, uzņēmējdarbības vai sabiedriskajā jomā. Tās saņēmējs kopā ar krūšu zīmi saņems arī naudas balvu – 1000 eiro (šeit un turpmāk naudas balvas pēc nodokļu nomaksas).

''Dienvidkurzemes novada Gada cilvēks'' ir pašvaldības apbalvojums par izciliem nopelniem un panākumiem bagātu darbību visās iepriekš minētajās jomās kārtējā gada laikā. Šī apbalvojuma atribūts ir figurāla balva uz pamatnes un naudas balva 500 eiro.

Šos abus apbalvojumus vienam cilvēkam atkārtoti nepiešķirs.

Goda raksts ir pašvaldības rakstisks apbalvojums fiziskām personām, kuru piešķir par godprātīgu darbu un nopelniem, par ieguldījumu dažādās jomās, kā arī par Dienvidkurzemes novada atpazīstamības veicināšanu un popularizēšanu Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos. Kopā ar Goda rakstu apbalvotā persona saņem dāvanā 200 eiro. Šo apbalvojumu var piešķirt vienu reizi desmit gados.

Atzinība ir pašvaldības rakstiska atzinība fiziskām personām, kuru piešķir par godprātīgu darbu, par sadarbību ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību, par individuāliem vai kolektīviem sasniegumiem novada un reģionāla mēroga sacensībās, konkursos, skatēs, par profesionālu meistarību un aktivitātēm novada pasākumos. Persona, kurai pasniegts šis apbalvojums, atkārtoti pretendēt uz to var pēc pieciem gadiem. Kopā ar Atzinību apbalvotā persona saņem dāvanā 100 eiro.

Pieteikumu anketas aicinājums iesniegt līdz 30. septembrim, nosūtot elektroniski uz e-pastu pasts@dkn.lv vai iesniedzot jebkurā Dienvidkurzemes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.

Nolikums par Dienvidkurzemes novada pašvaldības apbalvojumiem un pieteikuma anketa skatāms ŠEIT, kā arī VPVKAC klientu apkalpošanas centros.

Pretendentu pieteikumus apbalvojumiem izvērtēs pašvaldības izveidota Apbalvojumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā būs deputātu pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji, kā arī citas domes ievēlētas personas.