Budžets

Šodien, 30. martā  Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes deputāti vienbalsīgi apstiprināja novada 2023. gada budžeta plānu.

Par budžeta prioritārajām jomām 2023. gadā noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, izglītības pieejamība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, kā arī spēja pārvaldīt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti  58,8 miljoni eiro, kas pret iepriekšējā gada izpildi ir vairāk par 2%. Tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts un pašvaldību budžeta transferti.

Budžets 1

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms prognozēts 70,1 miljoni eiro, t.i., par 38% vairāk  jeb 19,4 miljoni eiro kā iepriekšējā gada izpilde. 

Vislielākais izdevumu apjoms plānots izglītības nozarei - 27,8 miljoni eiro (40% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem). Izdevumi plānoti novada izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, izglītības papildus pakalpojumiem kā  ēdināšanai un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, auklēm, asistentiem, kā arī remontdarbiem un investīcijām.

Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumi tiek plānoti 1, 2 miljonu eiro apmērā (1,7% no kopējiem izdevumiem). Tajos ietverti novada kopējie pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi 885 718 eiro apjomā un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdevumi 288 411 eiro.

Vispārējiem valdības dienestiem izdevumi 2023. gadā plānoti 6,9 miljoni eiro.

Budžets 2

Ekonomiskai darbības nozarei paredzēts izlietot 6,99 miljoni eiro (10% no pamatbudžeta), t.i., par 47% vairāk kā iepriekšējā gadā. Sadaļas lielākā summa - 4, 4 miljoni eiro - paredzēta autotransporta infrastruktūras uzturēšanai un sakārtošanai. Valsts mērķdotācijas apjoms autoceļu uzturēšanai plānots 1,66 miljoni eiro un no ES līdzfinansēto projektu līdzekļu apjoms plānots 840 676 eiro.

Lielākie kapitālieguldījumu objekti  2023. gadā plānoti (eiro):

  • LAD projekts “Ceļa posma Spilvas-Šķēde pārbūve un piekrastes infrastruktūras uzlabošana” - 756 485,
  • apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana  Dienvidkurzemes novadā – 487 253,
  • lietus ūdens atvades sistēmas izbūve Pavasara ielā, Aizputē - 350 432,
  • pirmsskolas izglītības iestādes “Pīpenīte” (Grobiņā) pārbūve - 335 000,
  • EZJF projekts "Ceļa seguma pārbūve piekļuvei pie jūras Bernātos" - 326 319,
  • EJZF projekts "Zivju kūpinātava - mols" asfaltēšanu un autostāvvietas pārbūve īpašumā "Piestātne" zivsaimniecības tradīciju saglabāšanai un tūrisma veicināšanai piekrastē Dienvidkurzemes novadā” -  326 042,
  • Baltijas jūras piekrastes sasniedzamības uzlabošana Ziemupē, Vērgales pagastā – 233 750,
  • grants ielu asfaltēšana Aizputes pilsētā - 215 258,
  • Kalna ielas seguma pārbūve Pāvilostā - 200 000,
  • Nīcas vidusskolā  aktu zāle ar pieskatuvi – 150 000,
  • pašvaldības autoceļa Bārta autoceļa “Limbiķi-Ālande” pārbūve (A12) -136 363,
  • Krasta ielas seguma atjaunošana Grobiņā - 105 693,
  • autobusu iegāde skolēnu pārvadājumiem Vaiņodē, Durbē -205 000.

“Ja pagājušajā gadā, sastādot budžetu, galvenās rūpes bija nodrošināt primārās vajadzības, kas nozīmēja segt pieaugošās energoizmaksas par apkuri, elektrību un citu, tad šī gada budžetā skatāmies uz tiem darbiem, kas visā novada teritorijā nav spēti padarīti iepriekšējos 32 gados un esam tos ielikuši vēlmju sarakstā,” šī gada Dienvidkurzemes novada budžetu komentē pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Priedols. “Budžeta izstrāde bija ilgs un skrupulozs process, kura gaitā daudzkārt nāca kopā gan deputāti, gan pašvaldības dažādu nozaru speciālisti, vērtēja prioritātes un vajadzības, līdzsvarojot tās ar iespējām, un neslēpšu arī, ka bija jāķeras arī pie griešanas. Lai šos darbus varētu paveikt, tur liels nopelns ir pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem, kas vislabāk redz savas uzraugāmās teritorijas un iedzīvotāju vajadzības. Mans personisks paldies visiem, kas iesaistījās budžeta plāna izstrādē un es novēlu, lai mums visiem izdodas piepildīt gan ieplānotos darbus, gan vēlmes. Darbs turpināsies!”

Dienvidkurzemes novada  pašvaldības budžets  2023. gada budžets izstrādāts atbilstoši likuma „Par budžetu un finanšu vadību”, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, Pašvaldību likuma, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un citu likumu un normatīvo aktu prasībām.