Budžets

15. februārī Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja novada 2024. gada budžeta plānu.

Par budžeta prioritārajām jomām 2024. gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, izglītības pieejamība, sociālo pakalpojumu nodrošināšana, kā arī spēja pārvaldīt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

 Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti  56 316 921 eiro, kas pret iepriekšējā gada izpildi ir mazāk  par 10,6% . Tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts un pašvaldību transferti.

1

Pamatbudžeta izdevumu kopējais apjoms prognozēts 65 972 494 eiro, t.i., par 3,8% vairāk  jeb 2 438 917 eiro nekā iepriekšējā gada izpilde.

2

Vislielākais izdevumu apjoms 2024. gada novada budžetā plānots izglītības nozarei – 26 982 711 eiro, kas sastāda 41% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi plānoti novada izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, izglītības papildus pakalpojumiem kā ēdināšanai un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai, auklēm, asistentiem, kā arī remontdarbiem un investīcijām.

Sabiedriskās kārtības uzturēšanas izdevumi plānoti 1 076 161 eiro, kas sastāda 1,6% no kopējiem izdevumiem. Tajos ietverti novada kopējie pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumi 798 216 eiro apjomā un ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdevumi 277 945 eiro apmērā.

                                                                                                                                                                                              Ekonomiskai darbības nozarei paredzēts izlietot 7 075 007 eiro jeb 10,7% no pamatbudžeta, t.i., par 27% vairāk nekā izlietots iepriekšējā gadā.

Novada budžeta izdevumu daļā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai atvēlēti 16,5% no izdevumiem jeb 10 900 161 eiro.

Veselības aprūpei atvēlēts vismazāk 1,3% no kopbudžeta, t.i., 858 569 eiro, un  pret  iepriekšējā gada izpildi plānots 11% pieaugums.

Budžetā atpūtai, sportam un kultūrai paredzēts izlietot 8,4 % no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, t.i., 5 556 130 eiro, kas ir par 2% mazāk nekā apgūti līdzekļi iepriekšējā gadā.

Sociālajai aizsardzībai šajā gadā plānoti 5 954 913 eiro, kas sastāda 9% no pamatbudžeta izdevumiem, kas par 3,8% vairāk nekā iepriekšējā gadā (5 739 413 eiro).

Lielākie plānoti kapitālieguldījumu objekti  2024. gadā (eiro):

 • ēkas Lielā ielā 54 Grobiņā, energoefektivitātes paaugstināšana – 1 192 163,
 • Kalna ielas seguma pārbūve Pāvilostā – 438 551,
 • apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana Dienvidkurzemes novadā – 418 478,
 • šķiroto atkritumu laukuma izbūve Raiņa bulvārī, Aizputē - 218 284,

 • lietus ūdens kanalizācijas izbūve Liepājas ielas mikrorajonam Priekulē – 340 041,
 • grants ielu asfaltēšana Dunalkas, Vecpils, Durbes, Tadaiķu pagastos un Durbes pilsētā – 121 200,
 • lietus ūdens atvades sistēmas izbūve Pavasara ielā, Aizputē – 167 331,
 • Rucavas ciemā ūdensvada nomaiņa 120 000,
 • ceļa Darbnīcas Lielkudumi ceļa asfaltēšana - 120 000,
 • Ziemupes centra asfaltēšana – 132 385,
 • jumta remonts un atjaunošana Kalna ielā 24, Vaiņodes pag.- 109 955,
 • Tūrisma informācijas centra atjaunošana Pāvilostā – 100 174,
 • ūdenstorņa nojaukšana Medzes pagastā  - 100 000.

“Budžeta plāns tapa smagās un nopietnās sarunās, meklējot vislabākos risinājumus,” skaidro Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Priedols. “Jāsaprot, ka mūsu novads ir liels, lielākais valstī teritorijas ziņā, vajadzību ir daudz un ir svarīgi, lai budžeta plāns paredzētu katrai novada apdzīvotajai teritorijai kādu labu projektu – kaut vai pavisam nelielu, bet iedzīvotājiem vērtīgu un vajadzīgu uzlabojumu. Tāpēc es šo budžetu sauktu par pieciešamo nepieciešamību.

Jau tradicionāli lielākā budžeta daļa arī šogad atvēlēta izglītībai, jo mūsu bērni un viņu nākotne ir mūsu novada un valsts nākotne. Tāpēc ir svarīgi, lai mūsu nākotnei būtu gan labi pedagogi, gan mācību tehniskais nodrošinājums, gan mācību apstākļi un telpas.

Es aicinu iedzīvotājus iepazīties ar šī gada budžeta plānu, bet jau uzreiz varu pateikt, ka pavisam drīz pēc budžeta apstiprināšanas mums būs jāķeras pie tā grozīšanas un vērtēšanas, jo izdevumu samazinājums dažādu izmaksu paaugstināšanās dēļ, ko veicina gan karš Ukrainā, gan citi iemesli, būs neizbēgams dažādās jomās.

Vienlaikus es gribu pateikt lielu paldies visiem deputātiem, pašvaldības darbiniekiem un visiem citiem, kas iesaistījās budžeta plāna izstrādē.”

Dienvidkurzemes novada pašvaldības 2024. gada budžets izstrādāts atbilstoši likuma „Par budžetu un finanšu vadību”, likuma „Par pašvaldību budžetiem”, Pašvaldību likuma, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un citu likumu un normatīvo aktu prasībām.