Pašvaldības apbalvojumi
Apbalvojumi

Februāra domes sēdē Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes deputāti apstiprināja nolikumu par pašvaldības apbalvojumiem.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības apbalvojumi ir Goda zīme ''Kurzemnieks'', ''Dienvidkurzemes novada Gada cilvēks'', Dienvidkurzemes novada pašvaldības ''Goda raksts'', ''Atzinība'', ''Pateicība'' un ''Diploms''.

Goda zīme ''Kurzemnieks'' ir augstākais Dienvidkurzemes novada pašvaldības apbalvojums par atsevišķu veikumu vai ilggadēju un panākumiem bagātu darbību izglītības, kultūras, zinātnes, sporta, tūrisma, veselības, aizsardzības, sociālās aprūpes, uzņēmējdarbības vai sabiedriskajā jomā. Tās saņēmējs kopā ar krūšu zīmi saņems arī naudas balvu – vienu tūkstoti eiro.

''Dienvidkurzemes novada Gada cilvēks'' ir pašvaldības apbalvojums par kārtējā gada izciliem nopelniem un panākumiem bagātu darbību visās iepriekš minētajās jomās. Šī apbalvojuma atribūts ir figurāla balva uz pamatnes un naudas balva  500 eiro.

Šos abus apbalvojumus vienam cilvēkam atkārtoti nepiešķirs.

Goda raksts ir pašvaldības rakstisks apbalvojums fiziskām personām, ko piešķir par godprātīgu darbu un nopelniem, par ieguldījumu dažādās jomās, kā arī par Dienvidkurzemes novada atpazīstamības veicināšanu un popularizēšanu Latvijas un starptautiska mēroga sarīkojumos. Kopā ar Goda rakstu apbalvotā persona saņem dāvanā 200 eiro. Šo apbalvojumu var piešķirt vienu reizi desmit gados.

Atzinība ir pašvaldības rakstiska atzinība fiziskām personām, ko piešķir par godprātīgu darbu, par sadarbību ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību, par individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem novada un reģionālā mēroga sacensībās, konkursos, skatēs, par profesionālu meistarību un aktivitātēm novada sarīkojumos. Persona, kurai pasniegts šis apbalvojums, atkārtoti pretendēt uz to var ne biežāk kā pēc pieciem gadiem. Kopā ar Atzinību apbalvotā persona saņem dāvanā 100 eiro naudas balvu.

Pateicība ir rakstiska pateicības forma fiziskām personām, ko piešķir par godprātīgu darbu un individuāliem sasniegumiem profesionālajā jomā.

Diploms ir rakstiska pateicība, ko piešķir novada sarīkojumos un sacensībās par spilgtām aktivitātēm un individuāliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā un sportā.

Pašvaldības apbalvojumus Goda zīme ''Kurzemnieks'' un ''Dienvidkurzemes novada Gada cilvēks'' pasniegs svinīgos apstākļos vienreiz gadā – saistībā ar Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Pašvaldība informēs, kad sāksies pieteikumu pieņemšana.

Savukārt apbalvojumi Goda raksts, Atzinība, Pateicība un Diploms var tikt pasniegti svinīgos apstākļos saistībā ar dažādiem īpašiem un atzīmējamiem notikumiem.

Pieteikumus par apbalvošanu izvērtē pašvaldības izveidota Apbalvojumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvu veido deputātu pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji, kā arī citas domes ievēlētas personas.

Apbalvojumu vizuālo risinājumu izgatavojuši mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs un apstiprinājusi Valsts Heraldikas komisija.

Plašāk par Dienvidkurzemes novada apbalvojumiem kopā ar vizuālajiem risinājumiem variet uzzināt ŠEIT.

Goda zīmes ''Kurzemnieks'' krūšu zīme (no kreisās) izstrādāta, tās centrā attēlojot Dienvidkurzemes novada ģerboņa lauvu, ko ietver astoņas stilizētas trijstūru kopas, kas raksturo mūsu novada kontūru. Savukārt apbalvojuma ''Dienvidkurzemes novada Gada cilvēks'' figurālajā balvā novada ģerbonī esošā lauva attēlota trijstūra centrā. Šajā figūrā trijstūris vienlaikus simbolizē gan novada teritoriālo kontūru, gan arī buru, tā atgādinot, ka mūsu novadam ir garākā jūras robeža.