Logo

Lauku atbalsta dienests 18. oktobrī apstiprinājis Dienvidkurzemes novada pašvaldības iesniegto projekta pieteikumu Nr. 23-02-FL03-F043.0207-000003 “Ugunsdzēsēju materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā konkursa 13. kārtā Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk- EJZF) atbalstu.

Lai uzturētu, aizsargātu un uzlabotu vides kvalitāti Baltijas jūras piekrastē, stiprinātu katastrofu riska novēršanu un nodrošinātu drošu vidi piekrastes teritorijā, projektā plānots iegādāties aprīkojumu ugunsdzēsējiem un to automašīnām.

Lielākais uzsvars tiek likts uz inventāra nodrošinājumu Pāvilostas pilsētā, Sakas un Vērgales pagastos. Projekta realizēšanas termiņš ir šī gada 31. decembris. Nokomplektēti ugunsdzēsēju transportlīdzekļi veicinās lielāku drošību videi, iedzīvotājiem, tūristiem un novada viesiem.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 58 594,25 EUR, t.sk. 52 734,82 EUR  ir EJZF publiskais finansējums un 5 859,42 EUR plānots pašvaldības finansējums.

 

Informāciju sagatavojusi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības

Attīstības un uzņēmējdarbības daļa