Projekta aktualitāte

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Grobiņas novadā tika realizēts Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas Grobiņas apmācību vietā 7.-12.klasē, Kapsēdes apmācību vietā 1.-9.klasē, Bārtas apmācību vietā 1.-9.klasē.

Projekta noslēguma gads ir kā pārejas posms turpmākajam laikam, kad karjeras izglītība būs jārealizē bez projekta finansiālā atbalsta ar pašvaldības/skolas finansējumu.

I semestris

Tika nodrošinātas individuālās karjeras konsultācijas un grupu nodarbības: Karjeras izglītības nodarbības “Mana karjera mainīgā pasaulē” Bārtas un Grobiņas apmācību vietās, karjeras izglītības nodarbība “Kā veidot veiksmīgu karjeru?” Grobiņas, Bārtas un Kapsēdes apmācību vietās. Sniegtas individuālās konsultācijas Grobiņas apmācību vietā.

Koordinēti, organizēti un vadīti KAA pasākumi izglītojamiem: Liepājas Biznesa inkubatora apmeklējums un sadarbībā ar ģeogrāfijas skolotāju noorganizēta nodarbība ar Latvijas Valsts mežu speciālistiem, kurā karjeras izglītība integrēta mācību saturā “Mežu ekosistēma Eiropā un Latvijā” Grobiņas apmācību vietā.

Darbs pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā. Sociālo zinību stundā mācību tēmas “Mani sapņi un mērķi” ietvaros aprobēta karjeras izglītības spēle “Kā kļūt par profesionāli?” Bārtas apmācību vietā.

Sadarbībā ar literatūras skolotāju sagatavots plāns un aprobēta integrēta literatūras / karjeras izglītības attālināta mācību stunda “Interešu nozīme personības izaugsmē” tēmā “Anšlava Eglīša personība” literatūrā Bārtas apmācību vietā.

Projekta ietvaros veikta izglītojamo izpēte un informēšana.Sniegta informācija 7.-12.klašu skolēniem, klašu audzinātājiem par Karjeras nedēļas tiešsaistes diskusiju “Uzklausi, padomā un izlem pats!”, sagatavota un ievietota skolas mājas lapā informācija par Karjeras nedēļas norisi 23.10.2020., izmantojot e klases pastu, veikta 7.-9.klašu skolēnu aptauja par tiešsaistes diskusijas “Uzklausi, padomā un izlem pats!” klausīšanos Karjeras nedēļā 30.10- 2.12.2020. Grobiņas, Kapsēdes un Bārtas apmācību vietās. Sniegta informācija e klases pastā 9.-12.klašu skolēniem par RSU Liepājas filiāles semināru ciklu “Mana izvēle – medicīna” Grobiņas, Kapsēdes un Bārtas apmācību vietās, sniegta informācija e klases pastā 10.-12.klašu skolēniem par iespējām attālināti apmeklēt starptautisko izglītības izstādi Baltijā par studiju iespējām ASV.

Svarīga sadaļa ir darbs ar vecākiem. Sniegta informācija 7.-12.klašu skolēnu vecākiem par Karjeras nedēļas tiešsaistes diskusiju “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”.

Projektā noteiktie darba virzieni attālinātā mācību procesā:

  1. informācijas sniegšana par karjeras izglītības jautājumiem skolēniem, klašu audzinātājiem, vecākiem;
  2. atbalsta sniegšana klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem karjeras izglītības realizēšanā;
  3. metodiskais darbs, izpēte;
  4. individuālo karjeras konsultāciju sniegšana pēc nepieciešamības.

Apturēta projekta finansiālo līdzekļu izmantošana skolēnu KAA pasākumiem.

II semestris

Arī 2.semestrī tika nodrošinātas Individuālās karjeras konsultācijas un grupu nodarbības. Novadītas 2 attālinātas karjeras izglītības nodarbības “Kā domāt par savu karjeru.” Bārtas apmācību vietā, novadītas 5 tiešsaistes karjeras izglītības nodarbības „Nākotnes džungļos” Grobiņas un Kapsēdes apmācību vietās, novadīta 1 tiešsaistes karjeras izglītības nodarbība „Mans individuālais karjeras plāns”. Grobiņas apmācību vietā, organizēti 2 tiešsaistes pasākumi MS Teams platformā Karjeras izglītības kanālā „Vakara sarunas ar profesionāļiem” Grobiņas apmācību vietā un organizēti 2 tiešsaistes pasākumi ZOOM platformā ar Latvijas Universitātes un Ventspils Augstskolas vēstnešu vizītēm Grobiņas skolā. Sniegtas 27 individuālās konsultācijas Grobiņas un Bārtas apmācību vietā.

Projekta laikā noticis darbs pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā. Pilnveidota un ievietota skolas mājas lapā Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas Karjeras izglītības programma. Notikušas 2 diskusijas par karjeras izglītības jautājumiem klašu audzinātāju metodiskajā apspriedē un 2 apspriedēs ar skolas administrāciju. Karjeras izglītības jautājumi integrēti sociālo zinību stundās 7.,8., 9.klašu skolēniem nodarbībās “Izpēti profesijas”, “Tirgus. Darba tirgus.”, Mērķa izvirzīšana”, “Individuālā karjeras vadības plāna veidošana” Grobiņas, Kapsēdes un Bārtas apmācību vietā. Sadarbībā ar literatūras skolotāju sagatavots plāns un aprobēta integrēta literatūras / karjeras izglītības attālināta mācību stunda” Saimniekošanas attēlojums J.Klīdzēja romānā “Cilvēka bērns” Mājražošana.” literatūrā Bārtas apmācību vietā. Sadarbībā ar sociālo zinību skolotāju izstrādātas un novadītas 2 integrētas karjeras izglītības un sociālo zinību stundas „ Kā ģimene ietekmē identitātes veidošanos” Grobiņas apmācību vietā. Viena karjeras konsultante izstrādājusi maģistra darbu „Individualizēts atbalsts speciālās pamatizglītības programmas skolēniem patstāvīgu karjeras lēmumu pieņemšanai”– datu ieguve no 3 speciālās pamatizglītības programmas skolēniem Grobiņas, Bārtas, Kapsēdes apmācību vietās un intervija ar PKK par skolēnu karjeras lēmumu pieņemšanas procesu. Izstrādāti ieteikumi individualizētas karjeras atbalsta sistēmas pilnveidei.

Izglītojamo izpētes un informēšanas jomā apzināti 9.un 12.klašu audzēkņu tālākizglītības mērķi Grobiņas, Kapsēdes un Bārtas apmācību vietās, veikta 9. un 12. klašu skolēnu anketēšana, apzinātas viņu karjeras atbalsta vajadzības un jaunieši aicināti uz individuālu karjeras dialogu Grobiņas apmācību vietā. Regulāri sniegta informācija e klases pastā 8.- 9.klašu un 10-12.klašu skolēniem un klašu audzinātājiem par tālākizglītības iespējām profesionālās izglītības un augstākās mācību iestādēs, par mācību iestāžu ATVĒRTAJĀM DURVJU dienām un citām ar karjeras izglītību saistītajām aktivitātēm Grobiņas, Kapsēdes un Bārtas apmācību vietās. Nosūtīts piedāvājums iesaistīties LLKC aptaujā un aicinājums piedalīties e-konferencē „Nākotne gudrā lauksaimniecībā” 2 skolēniem; 9.b un 12.a klasē, Grobiņas apmācību vietā. Sniegta informācija 8. un 9. klašu skolēniem e klases pastā par darbu skolēnu vasaras brīvlaikā TOP veikalos Grobiņā; Grobiņas un Kapsēdes apmācību vietā.

Turpinājies arī darbs ar vecākiem. Tiešsaistē notikušā vecāku sapulcē sniegta informācija 9. klašu vecākiem par iespēju skolā saņemt individuālu atbalstu karjeras lēmuma pieņemšanā, Grobiņas un Kapsēdes apmācību vietā. Sniegta informācija e klases pastā 9. un 12. klašu skolēnu vecākiem par Latvijas Darba devēju konfederācijas iedvesmas semināru „Kur mācīsies Kurzemes jaunieši”, Grobiņas, Bārtas un Kapsēdes apmācību vietā. Notikuši 5 karjeras dialogi ar trim 9. klases audzēkņiem un viņu vecākiem Grobiņas un Bārtas apmācību vietā.

Vērtējot 2020./2021. mācību gadā paveikto, secinām, ka, mācību gada I semestrī klātienes mācībām nomainot attālinātās mācības, mainījās KI darba prioritātes. Projekta noteikumi neļāva izmantot skolēnu karjeras izglītības pasākumiem un aktivitātēm ieplānotos finanšu līdzekļus, taču tas neapturēja konsultantu darbu. Attālinātā mācīšanās projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” visveiksmīgāk tika realizētas sekojošas PKK darba prioritātes:

  • izglītojamo informēšana par tālākizglītības iespējām un iespēju nodrošināšana gūt karjeras attīstības atbalstu dažādos tiešsaistes pasākumos;
  • individuālo karjeras konsultāciju sniegšana;
  • tiešsaistes karjeras nodarbību veidošana, vadīšana un organizēšana;
  • metodisku materiālu veidošana un aprobēšana karjeras izglītības jautājumu integrēšanai dažādās mācību stundās.
  • PKK darba slodzes sadalīšanas rezultātā radušās sadarbības iespējas ar kolēģi PKK padarīja efektīvāku KI darbu skolā.

Informāciju sagatavoja:

Dina Kundziņa un Viola Grīnbarte, Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas PKK.

Informāciju apkopoja: projektu koordinatore Ilva Markus-Narvila.