Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Konkursa mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai un samazināt vides piesārņojumu. Konkurss norisinās atbilstoši Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/27 “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – noteikumi Nr.2022/27).

Līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei, ja nekustamais īpašums atrodas Dienvidkurzemes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, kurš atrodas tiešā tuvumā šim nekustamajam īpašumam.

Līdzfinansējumu piešķir fiziskai personai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz iepriekšminētām prasībām atbilstošu  nekustamo īpašumu un tā pieteikuma iesniegšanas brīdī ir deklarēta šajā īpašumā, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopībai vai personai, kura pamatojoties uz pilnvarojuma līgumu par pārvaldīšanu apsaimnieko un pārvalda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, un ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai. Līdzfinansējuma apjoms viena pieslēguma izbūvei var būt 100%, 50 % vai 75% apmērā, atbilstoši saistošo noteikumu Nr. 2022/27 III nodaļas 11. punktā atrunātajiem nosacījumiem.

Kopējais pieejamais līdzfinansējums 2023. gadā novada budžeta ietvaros ir 80 000 EUR. 

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 28. aprīlis (ieskaitot) un tos varēs iesniegt šādi:

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtē konkursa vērtēšanas komisija.

Pirms iesniegt projekta pieteikumu, aicinām iepazīties ar konkursa saistošajiem noteikumiem un tā pielikumiem:

Papildus informācija, zvanot pa tālruni projektu konkursa koordinatoram Oskaram Zvejam: +371 26360817 vai rakstot uz e-pastu oskars.zvejs@dkn.lv.