Projektu konkurss

Konkursa mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai un samazināt vides piesārņojumu. Konkurss norisinās atbilstoši Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2022/27 “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – noteikumi Nr.2022/27).

Līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei, ja nekustamais īpašums atrodas Dienvidkurzemes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, kurš atrodas tiešā tuvumā šim nekustamajam īpašumam.

Līdzfinansējumu piešķir fiziskai personai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz iepriekšminētām prasībām atbilstošu nekustamo īpašumu un tā pieteikuma iesniegšanas brīdī ir deklarēta šajā īpašumā, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopībai vai personai, kura pamatojoties uz pilnvarojuma līgumu par pārvaldīšanu apsaimnieko un pārvalda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un, ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai. Līdzfinansējuma apjoms viena pieslēguma izbūvei var būt 100%, 50 % vai 75% apmērā, atbilstoši saistošo noteikumu Nr. 2022/27 III nodaļas 11. punktā atrunātajiem nosacījumiem.

Kopējais pieejamais līdzfinansējums 2024. gadā novada budžeta ietvaros ir 50 000 EUR. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2024. gada 23. aprīļa līdz 2024. gada 23. maijam (ieskaitot) un tos varēs iesniegt sekojoši:

Iesniegtos pieteikumus vērtē konkursa vērtēšanas komisija.

Pirms iesniegt projekta pieteikumu, aicinām iepazīties ar konkursa saistošajiem noteikumiem un tā pielikumiem, kas pieejami ŠEIT

Pieteikuma veidlapa

Attiecināmās izmaksas

Papildus informācija, zvanot pa tālruni projektu konkursa koordinatorei Artai Grudulei: +37125455674 vai rakstot uz e-pastu: arta.grudule@dkn.lv.