Konkurss Projektu konkurss
Izsludinām projektu konkursu Dienvidkurzemes novada pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa izsludina daudzdzīvokļu  dzīvojamo māju pagalmu labiekārtojuma konkursu ar mērķi mudināt iedzīvotājus līdzdarboties savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas pasākumu īstenošanā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošie noteikumi  Nr.2022/28 “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” (turpmāk – noteikumi Nr.2022/28) paredz, ka viena konkursa projekta pieteikuma īstenošanai pieejamais līdzfinansējums ir ne vairāk kā 7 000 EUR, ja labuma guvējs ir 1 daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, un ne vairāk kā 16 000 EUR, ja labuma guvējs ir 2 vai vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.

Konkursā pieejamais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir aptuveni 54 tūkstoši EUR.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt pretendents vai pretendentu apvienība:

  • kuru daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platība ir vienāda vai lielāka par 150 m2 vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 150 m2;
  • kuru daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienam dzīvokļu īpašniekam pieder ne vairāk kā 25 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita, ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem;
  • kuru daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo dzīvokļu skaits nepārsniedz 25 % no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita, ierobežojums neattiecas uz valstij vai pašvaldībai piederošajiem dzīvokļu īpašumiem;
  • kam ir pietiekami finanšu resursi, projekta īstenošanai nodrošinot pašfinansējuma daļu.

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2023. gada 28. marta līdz 28. maijam (ieskaitot).

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

Lai pieteiktos konkursam, jāiesniedz datorrakstā, latviešu valodā aizpildītu projekta pieteikuma iesnieguma veidlapu, kas pieejama kā pielikums pie konkursa noteikumiem Nr. 2022/28. Kā arī jāpievieno pārējie attiecināmie dokumenti, kuri uzskaitīti noteikumu Nr. 2022/28 24. punktā.  

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtē konkursa vērtēšanas komisija.

Pirms iesniegt projekta pieteikumu, aicinām iepazīties ar konkursa saistošajiem noteikumiem un tā pielikumiem:

Papildus informācija, zvanot pa tālruni projektu konkursa koordinatorei Artai Grudulei: +371 25455674 vai rakstot uz e-pastu arta.grudule@dkn.lv.