Projekta aktualitāte
Ieguldijums Tava nakotne

Dienvidkurzemes novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.   

Projekta mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Dienvidkurzemes novada vispārējās izglītības iestādēs ir paredzēts īstenot karjeras atbalsta pasākumus iestāžu izglītojamiem, tai skaitā karjeras informācijas izplatīšanu, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā, izmantojot Projekta laikā uzkrātās zināšanas, pieredzi, metodiskos materiālus, plānots panākt, ka:

1. Karjeras izglītības saturs tiek integrēts īstenoto izglītības programmu saturā;

2. Izglītības iestādēs ir izstrādāta secīga karjeras izglītības programma kā integrēta izglītības iestādes darba sastāvdaļa;

3. Izglītojamiem tiek sniegta vispusīga informācija par dažādām profesijām, tiek organizēti kvalitatīvi karjeras izglītības pasākumi visām izglītojamo vecumgrupām;

4. Izglītības iestāde plāno un regulāri, mērķtiecīgi palīdz izglītojamiem apzināt savas spējas un intereses, sniedz konsultācijas un atbalstu profesijas izvelē.

 

Novada izglītības iestāžu pedagogi karjeras konsultanti, kuri 2021./2022. mācību gadā sniedz individuālās karjeras konsultācijas projektā:

Projektā iesaistītās izglītības iestādes

Pedagogi karjeras konsultanti

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola

Zaiga Štēra

Kalvenes pamatskola

Monta Balode

Aizputes vidusskola

Monta Balode

Nīcas vidusskola

Vija Jurjeva

Priekules vidusskola

Māra Tamuža

Vaiņodes vidusskola

Māra Tamuža

Dzērves pamatskola

Monta Balode

Krotes Kronvalda Ata pamatskola

Māra Tamuža

Kalētu mūzikas un Mākslas pamatskola

Māra Tamuža

Sikšņu pamatskola

Vija Jurjeva

Aizputes pagasta pamatskola

Monta Balode

Rucavas pamatskola

Māteru Jura Kazdangas pamatskola

Vija Jurjeva

Monta Balode

 

 

Izglītības iestāžu mājaslapas, kurās ievietota informācija par projektu:

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola

https://grobinasskola.lv/kategorija/karjeras-atbalsts

Aizputes vidusskola

https://www.aizpute.edu.lv/atbalsta-personals/karjeras-izglitiba

Nīcas vidusskola

https://www.nica.lv/categories/projekts-nr-8350-16-i-001-karjeras-atbalsts-visparejas-un-profesionala

Priekules vidusskola

http://www.priekule.edu.lv/index.php/projekti/karjeras-izglitiba1

Vaiņodes vidusskola

http://www.vainode.lv/esf-projekts-karjeras-atbalsts-visparejas-un-profesionalas-izglitibas-iestades/

Dzērves pamatskola

https://www.dzervespsk.lv/index.php/ct-menu-item-3/karjeras-atbalsts

Rucavas pamatskola

https://rucava.edu.lv/index.php/19-info/vesture

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi palīdz izveidot un iedzīvināt mehānismu, kas bērniem un jauniešiem līdzās formālajam izglītības procesam sniedz atbalstu un palīdzību orientēties plašajā informācijas apjomā, lai veiktu savām interesēm, personībai labākās un piemērotākās izvēles izglītībā, kas nākotnē pavērs ceļu labi atalgotam un interesantam darbam.

Sadarbības partneri: Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Saite uz mājas lapu: https://www.viaa.gov.lv/lv/darbibas-virzieni-karjeras-atbalsts

Projekta ieviešanas laiks: 22.03.2017.-31.12.2022.

Projektu realizē Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļa