Paziņojums

Saskaņā ar likuma ''Par ietekmes uz vidi novērtējumu'' 22. panta pirmo daļu Lat Eco Development SIA lūdz Dienvidkurzemes novada pašvaldību akceptēt paredzēto darbību – Vēja elektrostaciju parka ''Vērgale'' būvniecību Dienvidkurzemes novada Vērgales pagastā.

  1. Paredzētās darbības ierosinātājs:

Lat Eco Development SIA reģ. Nr. 50203265151, juridiskā adrese: Audēju iela 15 - 4, Rīga, LV-1050, tālruņa numurs: +371 28328587, e-pasta adrese: arturs@nobisenergy.com.

  1. Paredzētā darbība:

Lat Eco Development SIA, Vērgales pagastā plāno izbūvēt vēja elektrostaciju parku ''Vērgale''. Ņemot vērā izstrādātā ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātus, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja 2023. gada 31. oktobra atzinumā Nr. 5 – 04/11/2023 (turpmāk - Atzinums).

Nr. 5 – 04/11/2023) ietvertos nosacījumus, Lat Eco Development SIA plāno īstenot un lūdz pašvaldību akceptēt paredzētās darbības alternatīvu ''B'', kura paredz izbūvēt ne vairāk par 10 vēja elektrostacijām ar VES Nr. B-WTG-01, B-WTG-02, B-WTG-03, B-WTG-04, B-WTG-05, B-WTG-06, B-WTG-07, B-WTG-08, B-WTG-09, un papildus stacijas P-WTG-01, P-WTG-02.  

Veicot ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, Lat Eco Development SIA analizēja iespējas veidot pieslēgumu valsts elektropārvades sistēmai, izbūvējot apakšstaciju pie elektropārvades līnijas Grobiņa – Ventspils. Vienlaikus ar apakšstacijas vietas meklēšanu Lat Eco Development SIA ir vērtējusi iespējamās kabeļu trašu izbūves alternatīvas, tomēr galīgo kabeļu trašu novietojumu ir plānots noteikt būvprojekta izstrādes laikā, saņemot arī nepieciešamos saskaņojumus no zemes īpašniekiem par kabeļu trašu galīgā risinājuma novietojumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Lat Eco Development SIA lūdz Dienvidkurzemes novada pašvaldību kā paredzētās darbības neatņemamu sastāvdaļu konceptuāli akceptēt risinājumu par plānotā parka pievienošanu valsts elektroapgādes tīklam, veidojot pieslēgumu pie elektropārvades līnijas Grobiņa – Ventspils, vienlaikus pieļaujot detalizētu risinājumu izstrādāt būvprojekta sagatavošanas laikā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā Nr. 5 – 04/11/2023 ir izvirzīti nosacījumi, kas Lat Eco Development SIA ir jāņem vērā, veicot plānotā vēja elektrostaciju parka projektēšanu, būvniecību un ekspluatāciju. Realizējot ieceri, Lat Eco Development SIA to veiks atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām, kā arī īstenojot tos ietekmi uz vidi mazinošos pasākumus, kas norādīti ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā, tādejādi nodrošinot likuma ''Par ietekmes uz vidi novērtējumu'' 22. panta divi prim daļas un 24 panta pirmās daļas 2. punkta prasību izpildi.

  1. Paredzētās darbības norises vieta (adrese) un zemes vienības kadastra apzīmējums:

Vēja elektrostaciju parku ''Vērgale'' ir paredzēts izbūvēt Dienvidkurzemes novada Vērgales pagasta zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem – 64960040449, 64960040314, 64960060002, 64960070232, 64960070015, 64960070018, 64960070029, 64960070231, 64960040050, 64960070233, 64960070033.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumiem Nr. 18 ''Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību'' pašvaldībai, triju darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, jāievieto savā tīmekļa vietnē paziņojums par iesnieguma saņemšanu.

Pielikumā:

  1. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums (Ziņojums, kurā nav veiktas izmaiņas līdz Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma izdošanai, drukātā formātā iesniegts pašvaldībā 2023. gada 6. jūlijā. Dēļ dokumenta lielā apjoma ziņojums un tā pielikumi elektroniskā formā netiek sūtīti elektroniskajā pastā, bet tiks iesniegts pašvaldībā 2023. gada 7. novembrī);