Dienvidkurzemes novada  pašvaldības dome 2023. gada 28. decembrī ir pieņēmusi lēmumu Par Rucavas novada domes 2016.gada 28.janvāra lēmuma “Par detālplānojuma “Jaunputni” un “Lāsītes” izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, atcelšanu.

Sīkāka informācija pieejama : https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_10248.