Projektu aktualitāte
Bernātu ceļš

NAP_EJZF

Bernātu ceļš

Šī gada 2.jūnijā ekspluatācijā tika nodots pašvaldības autoceļš “Dzintariņš – Baltijas jūra” un tam piegulošais stāvlaukums. Pārbūves darbi tika īstenoti Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” atbalstītā projekta “Ceļa seguma pārbūve piekļuvei pie jūras Bernātos” Nr.21-02-FL03-F043.0207-000001 ietvaros. Dienvidkurzemes novada teritorijā projektu konkursus EJZF fonda finansējuma piesaistīšanai organizē vietējā rīcības grupa – biedrība “Liepājas rajona partnerība” (turpmāk- Biedrība).

Attīstoties Bernātu dabas parka un tā tuvumā esošai infrastruktūrai (atpūtas un tūrisma objekti, atjaunotā kafejnīca “Dzintariņš” u.c.) pieauga arī dabas parka apmeklētāju skaits, kā rezultātā pieaugošās intensitātes dēļ būtiski pasliktinājās vietām esošā seguma kvalitāte .

Bernātu ceļš

Lai uzlabotu Bernātu ciema iedzīvotāju, apkaimes uzņēmēju un zvejnieku, kā arī Bernātu dabas parka apmeklētāju mobilitātes kvalitāti, Nīcas pašvaldība 2021.gada pavasarī iesniedza projektu par autoceļa “Dzintariņš – Baltijas jūra” un tam piegulošā stāvlaukuma pārbūvi Biedrības organizētajā EJZF projektu konkursa uzsaukumā. Projektu apstiprināja pavisam neilgi pirms administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas – 2021.gada 3.jūnijā.

Projekta realizāciju turpināja īstenot Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa. Atbilstoši veikto iepirkumu rezultātiem, būvprojekta izstrādi veica SIA “VCI”, būvdarbus – SIA “CTB”, būvuzraudzību – SIA “d4m” un autoruzraudzību SIA “Ceļu inženieri” (SIA “VCI” mantas, saistību un tiesību pārņēmēji).

Projekta kopējās realizācijas izmaksas – 326 525,18 EUR, no kurām publiskais (EJZF) finansējums – 281 404,20 EUR, bet pašvaldības līdzfinansējums – 45 120,95 EUR.

Projekta ietvaros autoceļam “Dzintariņš – Baltijas jūra” tika atjaunots vai izbūvēts no jauna asfaltbetona segums 577 m un grants segums 2 941 m kopgarumā. Bez autoceļa sakārtošanas projektā tika risināts arī auto stāvlaukumu jautājums, kā rezultātā, gan atjaunoja, gan izbūvēja no jauna ar asfaltbetona segumu auto stāvlaukumus ar kopējo platību 1 256 m2. Projekta laikā ir veikta arī caurtekas pārbūve, kas ļāva paplašināt ceļu gājēju un transporta kustībai nepieciešamā platumā. Tā kā projekta realizācija notika dabas parkā, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, būtiskus ierobežojumus uzlika normatīvie akti, kuri nosaka šādu teritoriju maksimālu aizsardzību pret jebkādu pārbūvi. Šo ierobežojumu rezultātā nebija iespējams izbūvēt autoceļu mainot tā trasi, platumu vai vietām veicot nepieciešamos ierakumus, nebojājot dabas parkā augošo augu un koku sakņu sistēmu. Izvēlētajiem risinājumiem un to realizācijai dabā vērīgi sekoja līdzi Valsts vides dienests, kā rezultātā, saudzējot dabu, ir izdevies sakārtot vēl vienu objektu mūsu novadā.

 

Informāciju sagatavoja attīstības un uzņēmējdarbības daļa