Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina projektu konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludinājusi konkursu līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem. Tā mērķis ir veicināt dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai un samazināt vides piesārņojumu.

Konkurss norisinās atbilstoši Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.2022/27 “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – noteikumi Nr.2022/27).

Līdzfinansējumu piešķir pieslēguma izbūvei, ja nekustamais īpašums atrodas Dienvidkurzemes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, kurš atrodas tiešā tuvumā šim nekustamajam īpašumam.

Līdzfinansējumu piešķir fiziskai personai, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz iepriekš minētām prasībām atbilstošu nekustamo īpašumu un tā pieteikuma iesniegšanas brīdī ir deklarēta šajā īpašumā, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieku kopībai vai personai, kura, pamatojoties uz pilnvarojuma līgumu par pārvaldīšanu, apsaimnieko un pārvalda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai. Līdzfinansējuma apjoms viena pieslēguma izbūvei var būt 100%, 50% vai 75% apmērā, atbilstoši saistošo noteikumu Nr.2022/27 III nodaļas 11. punktā minētajiem nosacījumiem.

Kopējais pieejamais līdzfinansējums 2023. gadā no novada budžeta ir 53 000 EUR.

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2023. gada 19. jūnija līdz 19. jūlijam (ieskaitot), pieteikumus varēs iesniegt šādi:

  • personīgi jebkurā Dienvidkurzemes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) vai pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēs to darba laikā;
  • nosūtot pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi: Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430, ar norādi “Pieteikums Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursam centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem” tā, lai pašvaldība to saņemtu ne vēlāk kā 19. jūlijā;
  • iesūtot pašvaldības e-adresē vai e-pastā: pasts@dkn.lv vienā datnē, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, ar norādi “Pieteikums Dienvidkurzemes novada pašvaldības projektu finansējuma konkursam centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem”.

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtē konkursa vērtēšanas komisija.

Pirms iesniegt projekta pieteikumu, aicinām iepazīties ar konkursa saistošajiem noteikumiem un tā pielikumiem:

Papildu informācija, zvanot projektu konkursa koordinatoram Oskaram Zvejam pa tālruni: +371 26360817 vai rakstot uz e-pastu: oskars.zvejs@dkn.lv.