Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome 2023. gada 28.septembrī pieņēma lēmumu Nr. 876 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Vardes”, Papē, Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā izstrādes uzsākšanu, izstrādes vadītāja, izstrādātāja un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt darba dienās Rucavas pagasta pārvaldē “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads vai elektroniskā veidā sūtīt uz e-pastu: buvvalde@dkn.lv.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja Teritorijas plānotāja Sanita Urtāne, e-pasts: sanita.urtane@buvvalde.dkn.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs SIA “V projekts”, e-pasts: vprojets@inbox.lv.