Aizpute Livonijas pils

Konkurss par kultūras pieminekļu saglabāšanu Dienvidkurzemes novadā tika izsludināts divās kārtās. Šā gada projektu konkursā uz atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai finansējums piešķirts 15 pieteikumu iesniedzējiem.

Komisija vērtēja pieteikumu noformējumu, to, vai vēsturiskās ēkas atbilst nolikuma nosacījumiem, izmaksu pamatotību, pievienotos dokumentus, nomaksātos nodokļus un citus kritērijus, piešķirot punktus.

Konkursa mērķi ir nodrošināt Dienvidkurzemes novada pašvaldības pilsētu: Aizputes pilsētas vēsturiskā centra (Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 7437), Durbes pilsētas vēsturiskā centra (Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 7438), Grobiņas pilsētas vēsturiskā centra (Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, valsts aizsardzības Nr. 7439) un Dienvidkurzemes novada teritorijā esošu ēku (dzīvokļu) un būvju, kas iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, saglabāšanu sabiedrības interesēs, nodrošināt aizsargājamo kultūras pieminekļu reģenerāciju un attīstību sabiedrības vajadzību un tūrisma attīstības kontekstā.

Konkurss norisinājās atbilstoši Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.2023/27 “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Dienvidkurzemes novadā” (turpmāk – noteikumi Nr.2023/27).

Četri pieteikumi saņēmuši atbalstu dokumentācijas izstrādei pirms būvdarbu sākšanas t.sk., arhitektoniski mākslinieciskā izpēte (AMI) un būvprojektu izstrāde.

Četri pieteikumi atbalstīti būvdetaļu restaurācijai vai analogu izgatavošanai.

Pieci projektu iesniedzēji ieguvuši pašvaldības līdzfinansējumu ēkas restaurācijas būvdarbiem.

Divi pieteikumi par ēkas fasādes atjaunošanu un logu nomaiņu noraidīti kā neatbilstoši Būvniecības likumam (par pieteiktajiem darbiem netika iesniegta atbilstoša projekta dokumentācija).

Lai vēsturisko ēku īpašnieki/valdītāji uzsāktu vai turpinātu savu īpašumu sakārtošanu, pašvaldība šim paredzējusi līdzfinansējumu 38 748,68 eiro apmērā.

Kopējais pieejamais līdzfinansējums 2023. gadā no Dienvidkurzemes novada pašvaldības budžeta  40 tūkstošu eiro apmērā.

                                                 

 

Informāciju sagatavojusi

Attīstības un uzņēmējdarbības daļa,

pašvaldības konkursa izvērtēšanas komisija