Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome 2024. gada 31. maijā pieņēma lēmumu “Par Nīcas novada domes 2011. gada 12. maija saistošo noteikumu Nr.6 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Elpida” (kad.Nr. 64780010028) Nīcas novada Nīcas pagastā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.

Sīkāka informācija: saite uz TAPIS https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_4723