Paziņojums par detālplānojumu

Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome 2023.gada 25.maijā pieņēma lēmumu Nr.534 ''Par Pāvilostas novada domes 2009.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.10 ''Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Malduguns iela 8 (kad.Nr.6413 004 0002), Pāvilosta, Pāvilostas novadā apstiprināšanu'' atcelšanu''.