Dienvidkurzemes novada dome 2024. gada 30. maijā pieņēma lēmumu Nr. 487 “Par detālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Āboliņi”, Ziemupē, Vērgales pagastā, nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma projektam noteikts neklātienes apspriešanas termiņš no 2024. gada 21. jūnija līdz 2024. gada 22. jūlijam.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2024. gada 18. jūlijā plkst. 16.00, saite: https://teams.live.com/meet/944693188528?p=k7xtYHLAU7Y9PfNylg

Ar izstrādāto detālplānojuma projektu izdrukas formātā var iepazīties publiskās apspriešanas laikā darba dienās Vērgales pagasta pārvaldē, "Pagastmāja", Vērgale, Vērgales pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3463, kā arī elektroniskā formātā ĢeoLatvija.lv, saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28836

Rakstiskus priekšlikumus vai iebildumus sūtīt:

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430 vai uz e-pastu: buvvalde@dkn.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs, e-pasta adrese: v.laivins@gmail.com.