Dienvidkurzemes novada  pašvaldības dome 2023.gada 29.septembrī ir pieņēmusi lēmumu ''Par lokālplānojuma  pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam “Jūrasšelfs” (kad.Nr. 64780190173), Jūrmalciemā, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā''.

Vienlaikus publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādātais vides pārskata projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2023. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. novembrim.

Sabiedrības līdzdalības pasākumu norises  laiks un vieta - 2023. gada 17. novembrī plkst.10:00 neklātienes formā (attālināti) tiešsaistē Microsoft Teams.  Ja vēlaties piedalīties sanāksmē, lūdzam līdz  2023. gada 13. novembrim nosūtīt uz e-pastu: s.plepe@gmail.com – savu e-pasta adresi.

Ar izstrādāto lokālplānojuma “Jūrasšelfs” pilnveidoto redakciju un vides pārskata projektu var iepazīties publiskās apspriešanas termiņa laikā:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19917.

Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta -  lokālplānojuma projekta “Jūrasšelfs”, publiskās apspriešanas termiņa laikā Nīcas un Otaņķu pagastu apvienības pārvaldē Bārtas ielā 6, Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads 4. kabinetā darba dienās, darba laikā, vai nosūtot elektroniski e-pastā:  buvvalde@dkn.lv.

Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA “C5M Energy”, kontaktpersona Sandra Plēpe  e-pasts: s.plepe@gmail.com, vides pārskata izstrādātājs – SIA “Grupa93” (Torņa iela 4, IIC-202, Rīga, LV-1050, e-pasts: info@g93.lv), kontaktpersona: Marita Nikmane (e-pasts: marita@g93.lv).