Dienvidkurzemes novada dome 2024. gada 30. maijā pieņēma lēmumu Nr. 484 “Par lokālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumiem Ostmalas iela 3 un Ostmalas iela 5, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā”.

Lokālplānojuma projektam noteikts neklātienes apspriešanas termiņš no 2024. gada 26. jūnija līdz 2024. gada 27. jūlijam.

Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks klātienē 2024. gada 16. jūlijā, plkst. 17.00, Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldē, Dzintara iela 73, Pāvilostā, otrā stāva zālē.

Ar izstrādāto lokālplānojuma projektu izdrukas formātā var iepazīties publiskās apspriešanas laikā darba dienās Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldē, kā arī elektroniskā formātā ĢeoLatvija.lv, saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis?documents=open#document_25331  

Rakstiskus priekšlikumus vai iebildumus sūtīt:

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430 vai uz e-pastu: buvvalde@dkn.lv

Lokālplānojuma izstrādātājs, e-pasta adrese: v.laivins@gmail.com