Pēc Kapitālsabiedrību apvienošanas SIA “Aizputes nami” nodrošina šādus sabiedriskos pakalpojumus:

  • centralizētus siltumapgādes pakalpojumus Aizputes pilsētā, Kūdras ciemā, Kazdangas un Cīravas pagastā;
  • centralizētus ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumus Aizputē, Cīravā, Kalvenē, Aizputes un Kazdangas pagastos kā arī Lažas pagasta Padurē,
  • apsaimniekošanas pakalpojumus Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas un Lažas pagastos un Aizputes pilsētā.

SIA “Aizputes nami” apsaimniekošanā atrodas 160 daudzdzīvokļu mājas un 695 dzīvokļu īpašumi. Šobrīd tiek veikts pie apvienošanās pārņemto dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa novērtējums un sagatavots darbu plāns, lai nodrošinātu deleģētā pienākuma prasību izpildi. Primāru uzmanību vēršam ugunsdrošības prasību izpildei: elektroinstalācijas, skursteņu, apkures ierīču un dūmu detektoru pārbaudei.

Pabeigta divu projektu realizācija par dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 2023. gadā, piesaistot finanšu institūcijas “Altum” finansējumu:

  • “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes vienkāršotā atjaunošana Cepļa iela 4, Aizpute, Dienvidkurzemes novads”, DME 0000509;
  • “Dzīvojamās mājas fasādes vienkāršota atjaunošana Raiņa bulvāris 13, Aizpute, Dienvidkurzemes novads”, DME 0000687.

No pagastiem pārņemtās un reorganizācijas ceļā pievienotās ūdenssaimniecības struktūra bija ar ļoti atšķirīgiem ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem. Tika izstrādāts viens un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināts SIA ,"AIZPUTES NAMI" ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa):

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,37 EUR/m3;
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2,03 EUR/m3;

Tarifi ir spēkā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Kapitālsabiedrība sagatavojusi un iesniegusi arī jaunu Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Tarifu projektā ir iekļautas siltumenerģijas ražošanas, pārvades, sadales, tirdzniecības izmaksas un attiecīgi noteikti šo pakalpojumu tarifi. Tarifu projekta precizējumi iesniegti sakarā ar lietotājiem nodotās siltumenerģijas apjoma, ražošanas izmaksu izmaiņām un izmaiņām siltumapgādes komersantu reorganizāciju administratīvajā teritorijā, pievienojot SIA ,,Aizputes nami” Cīravas, Kazdangas un Aizputes pagasta Kūdras ciema katlumājas.

2023. gadā Kapitālsabiedrība saskārās ar ievērojamu energoresursu cenu pieaugumu, kas ietekmēja pamatpakalpojumu izmaksas un Sabiedrības peļņu. Arī Kapitālsabiedrības darbiniekiem pagājušais gads ir bijis izaicinājumu pilns, pēc apvienošanās darba apjoms uz katru darbinieku pieauga. Tika veiktas strukturālas izmaiņas, pārskatīta Kapitālsabiedrības struktūra, tās darbība un aktualizēti Sabiedrības darba organizāciju regulējošie akti.

Vērtējot visu 2023. gadu kopsakarībā, varam teikt, ka tas bijis pārmaiņu un saspringta darba pilns. Vēlos izmantot iespēju un vēlreiz pateikties visiem Kapitālsabiedrības darbiniekiem, kuri godam izturējuši šo laiku!

Guntis Putniņš,

SIA “Aizputes nami”

valdes loceklis