Projektu aktualitāte Interreg
Durbes ezers
Interreg

Publiskie ūdeņi ir nozīmīgs resurss, to pārvaldībai un izmantošanai jābūt ilgtspējīgai. Ūdens resursu apsaimniekošanas mērķis ir nodrošināt labu ūdens kvalitāti, veicināt ilgtspējīgu un pārdomātu izmantošanu. Ekspluatācijas noteikumus konkrētam virszemes ūdens objektam izstrādā gadījumos, kuri noteikti normatīvajos aktos par meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecību, ūdens resursu lietošanas atļauju, ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, kā arī vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos, Durbes ezers pieder pie šādiem ūdens objektiem.

Viena no projekta Nr. LLI-449 “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (Live Lake) aktivitātēm ir Durbes ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde. Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti. 2020. gada rudenī tika sagatavota iepirkuma dokumentācija un veikts iepirkums. Iepirkumā uzvarēja Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, ar kuru 2022. gada janvārī noslēgts līgums par noteikumu izstrādi. Noteikumus paredzēts izstrādāt līdz 2022. gada 30. novembrim.

Projekta aktivitāte tiek īstenota ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam atbalstu.

“Šī publikācijas ir sagatavotas ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Dienvidkurzemes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju”.

Uzziņai:

Signe Rozenšteina,

Projektu vadītāja