Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Ēdnīca Bārta", Bārtas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6444 004 0242, reģistrēts Bārtas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000707657, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli un ar pretendentu atlasi - saimnieciskās darbības veikšana pārtikas produktu un dzērienu ražošanas nozarē.

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6444 004 0242, kopējā platība 0,131 ha un būves (ēdnīca) ar kadastra apzīmējumu 6444 004 0242 001, ar kopējo platību 346,20 m².

Īpašuma sākuma cena 28 900 EUR, izsoles solis 2000 EUR, drošības nauda 2890 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 12.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Atsavināšanas izsoles
Statuss
Izsludināta