Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina dzīvokļa īpašuma Jāņa iela 10A-3, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 64059000892, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa 21,3m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 2130/15320 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējumu 64050070088001) un zemes (kadastra apzīmējums 64050070088), reģistrēts  Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 379-3.

Īpašuma nosacītā cena 350,00 EUR, drošības nauda 35,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 30,00 EUR.

Izsoles datums - 2022. gada 6. oktobrī plkst 10.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2022. gada 3. oktobrim plkst. 12.00.

Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldes ēkā, Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.