Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina dzīvokļa īpašuma Jelgavas iela 13-4, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 64059000891, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa 54,6 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 13/100 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējumi 64050070118001, 64050070118002, 64050070118003) un zemes (kadastra apzīmējums 64050070118), reģistrēts  Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 352-4.

Īpašuma nosacītā cena 2100,00 EUR, drošības nauda 210,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsoles datums - 2022. gada 6. oktobrī plkst 12.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2022. gada 3. oktobrim plkst. 12.00.

Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldes ēkā, Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.