Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina dzīvokļa īpašuma Jura Mātera iela 21-4, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 64059000896, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa 22,1 m2 platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 18/100 kopīpašuma domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 64050100103001), divām palīgceltnēm (kadastra apzīmējumi 64050100103002, 64050100103003) un zemes (kadastra apzīmējums 64050100103), reģistrēts  Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 523-4.

Īpašuma nosacītā cena 620,00 EUR, drošības nauda 62,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 50,00 EUR.

Izsoles datums - 2022. gada 6. oktobrī plkst 11.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2022. gada 3. oktobrim plkst. 12.00.

Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldes ēkā, Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.