Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Aizputes iela 25-7, Priekule, Dienvidkurzemes novads (kadastra Nr. 6415 900 0441), pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no dzīvokļa 72,2 m² platībā, pie dzīvokļa īpašuma piederošām 722/4655 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm, ar kadastra apzīmējumiem 6415 001 0025 001; 6415 001 0025 002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6415 001 0025, 2084 m2 platībā, reģistrēts Priekules pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.80 7.

Īpašuma sākuma cena 5500,00 EUR, drošības nauda 550,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 14. martā plkst.12.15.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 9. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.