Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Atmodas iela 1A, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 64050070167, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 64050070163) 0,0729 ha platībā un ēkas (kadastra apzīmējums 64050070068003) 195,20 m2 platībā, reģistrēts  Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000618340.

Īpašuma nosacītā cena 3700,00 EUR, drošības nauda 370,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsoles datums - 2022. gada 6. oktobrī plkst 12.30.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2022. gada 3. oktobrim plkst. 12.00.

Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvaldes ēkā, Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads.