Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Brīvības iela 11C, Aizpute, Dienvidkurzemes novadā, kadastra Nr. 6405 003 0115 otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 003 0115 1572 m2, reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000612016.

Īpašuma nosacītā cena 4800,00 EUR, drošības nauda 480,00 EUR, dalības maksa – 50,00 EUR, solis – 50,00 EUR.

Izsoles datums - 2022. gada 8. septembris, plkst. 10:00.

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2022. gada 6. septembrim, plkst. 12.00. Izsoles vieta – Aizputes pilsētas pārvalde, Atmodas iela 22, Aizpute, Dienvidkurzemes novads