Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Brīvības iela 3A, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6405 003 0085, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6405 003 0085, 3309 m2 platībā. Zemes vienība nav apbūvēta. Kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai norādīta sekojoša eksplikācija: 2310 m2 lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 999 m2 citas zemes, reģistrēts Aizputes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000612047.

Īpašuma sākuma cena 9900,00 EUR, drošības nauda 990,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 500,00 EUR.

Izsoles datums - 2023.gada 4.aprīlī plkst. 10.45.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023.gada 30.martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.