Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Čakstes”, Durbes pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6427 001 0155, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6427 001 0167,  1,79 ha platībā, no kuriem 1,39 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 0,39 ha krūmāji,  0,01 ha zem ūdens, reģistrēts Durbes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000039860.

Īpašuma sākuma cena 4200,00 EUR, drošības nauda 420,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 400,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 4. aprīlī plkst.10.00.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 30. martam plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.