Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

 

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Krote, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6446 001 0111, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6446 001 0111, 0,3015 ha kopplatībā, reģistrēts Bunkas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000630486.

Īpašuma sākuma cena 1500,00 EUR, drošības nauda 150,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 100,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 25. aprīlī plkst. 10.45.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.