Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Cielaviņas”, Sakas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6486 010 0006, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860100046, 1,24 ha kopplatībā. Zemes vienības platības  sadalījums pa lietošanas veidiem: 1,22 ha aizņem lauksaimniecības zemes un 0,02 ha krūmāji, reģistrēts Sakas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000477519.

Īpašuma sākuma cena 3 400,00 EUR, drošības nauda 340,00 EUR, dalības maksa 50,00 EUR, izsoles solis – 300,00 EUR.

Izsoles datums - 2023. gada 25. aprīlī plkst. 11.45.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 20. aprīlim plkst.17.00.

Izsoles vieta – Tadaiķu pagasta pārvaldes ēkā, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta