Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma "Dandziņi", Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr.6484 015 0062, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000469849, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6484 015 0062, 0,3445 ha (0,3195 ha tīrumi un 0,0250 ha citas zemes).

Īpašuma sākuma cena 28 900 EUR, izsoles solis 2000 EUR, drošības nauda 2890 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 11.45.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.

Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta