Kategorija
Izsoļu arhīvs
Statuss
Pabeigta

Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma “Dunikas skola”, Dunikas pagasts, Dienvidkurzemes novads, kadastra Nr. 6452 012 0137, reģistrēts Dunikas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.132, pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli.

Īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6452 012 0137, 3,4 ha kopplatībā (2,3 ha tīrumi, 0,1 ha augļu dārzi, 0,6 ha ganības un 0,4 ha zem ēkām) un 1-stāva dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 6452 012 0137 001.

Īpašuma sākuma cena 10 700 EUR, izsoles solis 1000 EUR, drošības nauda 1070 EUR, dalības maksa 50 EUR, t.sk., PVN.

Izsoles datums - 2023. gada 19. decembrī plkst. 10.45.   

Reģistrēšanās izsolei personīgi līdz 2023. gada 14. decembrim plkst. 17.00.

Izsoles vieta – Dunikas un Rucavas pagastu apvienības pārvaldē, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads.